?>

Zahrada vily
Nebušice

Studie řeší komplexní prostorové rozložení zahrady, úpravy terénu a složení vegetace.

Výchozí podmínky

Pozemek se nachází na okraji Prahy v Nebušicích v mírném severně orientovaném svahu. Převýšení na pozemku je 4 m.  V severní části pozemku je dům s terasou. Přibližně do poloviny pozemku zasahuje bazén, jižní část je věnována zahradě. Na pozemku se v současnosti nachází několik vzrostlých stromů s různým potenciálem zachování. Cílem studie je navrhnout moderní zahradu, která bohatě pokvete, nabídne prostor k vyžití každému členu rodiny a bude vhodně komunikovat s domem. V současné chvíli pozemku dominují severojižní linie ty jsou v zahradě doplněny kolmými příčkami, které reflektují terén a vrstevnice. Touto sítí vzniká přehledné uspořádaní svahů a ploch s různou funkcí. Geometrie prostoru je vybalancována divokým charakterem a bujným růstem navržené vegetace.

Nosné prvky návrhu

Úpravami terénu tedy vznikne několik pobytových teras. Dvě po stranách bazénu a hlavní travnatá plocha nad bazénem. V horní části zahrady vznikne vyrovnané relaxační zákoutí a společenský prostor s ohništěm u zahradního domku. Svahy mezi terasami jsou osázené trvalkami. V pohledově významných částech se jedná o vyšší, bujně rostoucí záhony okrasných trvalek. Na okrajích a ve stinných částech zahrady budou nižší podrostové rostliny. Celý systém teras je prostupný mnoha způsoby přes síť šlapákových cest a schodišť. Tyto cestičky jsou často schované v záhonu, neruší tak hlavní pohled od domu, ale nabízí kromě prostupnosti i bližší kontakt s rostlinami a vyžití pro děti.

Navržené výsadby

Zahrada se nachází v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka, a právě z Divoké Šárky a její přírody čerpá inspiraci.

Pro Divokou Šárku jsou typické buližníkové skály. Kontrastem k hlubokému údolí jsou vyhřáté suché svahy bohaté na faunu i floru.  Kromě běžných rostlinných společenstev suchých a skalních českých lesů a luk se zde vyskytují například i suchomilná vřesoviště. Dalším důležitým záměrem bylo dostat do zahrady co nejvíce barevnosti, a to ideálně po co nejdelší část roku. Vzhledem k suššímu charakteru lokality byla brána inspirace z prérijních společenstev. Záhony jsou tedy kombinací trvalek a okrasných travin. Kromě dlouho kvetoucích trvalek (některé i přes zimu) a stálezelených rostlin jsou proto do výběru zařazeny i keře s barevnými větvemi. Důležitým efektem je také pestrá struktura rostlin.

Navržen je nový listnatý stálezelený živý plot. Uvažován je stříhaný plot s předsazenými menšími keři přirozeného vzrůstu, které vytvoří návaznost divokých záhonů na stříhaný plot. Dále je navrženo rozsazení tří smrků, které se momentálně nachází u vstupu, tak aby měli dostatek prostoru v dospělosti. K přesazení jsou také navrženy dva menší ovocné stromy. Doplněn je jen jeden vícekmenný strom. Ten může být v ovocné (muchovník) nebo okrasné (neplodící třešeň) variantě.

Zahrada se bude vyvíjet s jejími uživateli. Prostor kde se v současnosti nachází trampolína je do budoucna navržen jako součást záhonu. Houpací síť v budoucnu nahradí stávající dětský domek a z užitkového záhonu může být záhon bylinkový.

Zahrada vily