?>

Vorový pramen
STRAKONICE - 2. MÍSTO V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI

ANOTACE NÁVRHU

Na kamenité mělčině břehu Otavy zakotvil vorový pramen. Charakteristický prvek tradiční voroplavby v soudobém pojetí je zřejmou inspirací pro dynamicky pootáčenou hmotu, která reaguje na své okolí, tvar pozemku i stavební náplň. Hmota formuje dva venkovní prostory – reprezentativní předprostor a dílenský dvůr. Kompozice hmot chrání nejdůležitější části. Návrh plně respektuje a navazuje na přírodní prvky v místě, je v souladu s myšlenkami udržitelnosti a podporuje využití moderních technologií.

STÁVAJÍCÍ STAV

Místo návrhu je charakterizováno řadou okrajových podmínek, na které musí návrh dobře reagovat. Jedná se zejména o hlukovou zátěž od vyvýšené komunikace podél západní hrany pozemku a od útulku pro psy podél východní hranice pozemku. Pozemek je na severu od řeky oddělen bariérou protipovodňového valu, takže z úrovně přízemí není možný žádný vizuální kontakt s řekou. Parcela je tedy pocitově utopena nejen pod úrovní valu, ale rovněž i pod úrovní hlavní komunikace.

Dalším limitem jsou dvě části samotného areálu, které je potřeba umístit tak, aby se vzájemně nerušily, ale zároveň mohly v případě potřeby fungovat v propojení. Dvě části s rozdílným režimem a přístupem pro veřejnost by měly být obslouženy ideálně dvojicí samostatných vstupů, aby nedocházelo ke křížení provozů. Jediným možným přístupem do areálu pro běžné vozy a provoz pěších v rámci obou částí je úzká jižní hrana pozemku.

Stavební program je velmi bohatý a parametry pozemku relativně skromné. Proto je potřeba návrh efektivně uspořádat tak, aby nevznikl přespříliš zastavěný pozemek bez volné návaznosti na okolní přírodní prvky.

IDEA

VOROVÝ PRAMEN

Návrh nového areálu společnosti Povodí Vltavy je inspirován vorovým pramenem. Typickým znakem Otavy s historickou tradicí je k přírodě šetrná voroplavba. Plavení dřeva ze Šumavy, jehož byla Otava nedílnou součástí, nezřídka končilo až na Smíchovské náplavce v Praze. Voraři – plavci platili za největší znalce řeky a ovládali celou řadu výjimečných dovedností pro její šetrné využití v souladu s přírodou. V tomto spatřujeme souvislost a symbolickou podobnost s náplní práce společnosti, pro kterou je návrh určen.

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Tak jako plavci museli mít při své práci na voru veškeré vybavení po ruce u sebe, navrhujeme na pozemku jedinou lomenou hmotu stavby, která v sobě obsahuje veškerý stavební program bez zatížení okolí množstvím přístřešků, skladů a garáží. Cílem návrhu je úzký soulad navržené stavby s přírodou a její přirozené začlenění do okolí. Proto stavba svojí pozicí a tvarováním důsledně respektuje a zachovává veškeré přírodní prvky v místě (stávající vzrostlá zeleň, vodní plocha, průběh terénu, tvar pozemku apod.).

Hmota je na pozemku zároveň umístěna tak, aby formovala dva oddělené venkovní prostory – reprezentativní předprostor administrativní části a užitkový prostor dílenského dvora. Tím dochází k přirozenému oddělení prostor s odlišným provozem a zátěží. Obě části jsou opatřeny samostatným vstupem a vjezdem a jednotlivé části areálu je možné snadno uzavírat a otevírat dle aktuální potřeby a za použití minima oplocení.

PROVOZNÍ, DOPRAVNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Stavba obsahuje v parteru přízemní obslužné patro, které ukrývá veškerá garážová stání, dílny, sklady a přístřešky pro auta i techniku. Prostory parteru jsou umístěním stavby zónovány dle druhu využití na volná návštěvnická parkovací stání v rámci reprezentativního předprostoru administrativní části, dále na krytá stání osobních aut zaměstnanců, garáže osobních vozů a konečně na prostor dílenského dvora, na který navazují garáže lodí, dílny garáže nákladních vozů a krytá stání pro další techniku. Část veřejná i část služební disponují samostatným nezávislým vstupem a vjezdem. Další vjezd v přízemí tvoří rampa pro přístup techniky do koryta, která je situována logicky do místa návaznosti na stávající sjezd k vodě.

Nad přízemním podlažím volně pluje hmota hlavní části, která obsahuje veškeré čisté provozy obou částí (administrativní i služební). Provozy je možné tímto využívat v propojení i samostatně dle potřeby. Hlavním podlažím se tak stává prostor prvního patra příjemně vyvýšený nad okolní terén. Tento prostor je přístupný hlavním vstupem po velkorysé bezbariérové venkovní rampě, která je volně inspirována vrátenským veslem prvního voru. Bezbariérový přístup doplňují venkovní i vnitřní schodiště veřejná a služební. Celý provoz je tak možné realizovat i bez potřeby výtahu. Návštěvníci i administrativní zaměstnanci vstupují do centrální části – foyer, odkud mohou pokračovat do kancelářské či společenské části stavby. Služební vstupy umožňují rychlé dosažení dílenské, garážové či šatnové části. Výhodou návrhu je bezesporu i zpřístupnění všech částí „suchou nohou“. Obslužné patro v parteru má stejnou výšku jako protipovodňový val, což umožňuje nejen nerušené výhledy z horní části na koryto řeky, ale i faktické přímé propojení služební části bezbariérovou lávkou přímo s korunou valu a dále směrem k řece.

Všechny provozy jsou uspořádány tak, aby byl minimalizován negativní vliv hluku z vnějších zdrojů, hluku mezi jednotlivými částmi areálu a hluku produkovaného v rámci provozu technického zázemí objektu navenek. V kritické jihozápadní části nejsou vůbec umisťována klasická okna, jsou zde soustředěny místnosti zázemí bez nároku na akustické požadavky a fasádní souvrství navíc funguje jako účinná protihluková bariéra, která chrání prostory kanceláří. Prostor dílenského dvora s hlučným provozem prací a strojů je zároveň zcela oddělen nejen od administrativní části s klidovým předprostorem, ale rovněž i od místa útulku pro psy, aby jeho provoz nerušil ani zvířata.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

DŘEVO A KÁMEN

Toť ve zkratce dvojice přírodních materiálů, která se na stavbě uplatňuje pohledově i konstrukčně. Těžký masivní sokl v parteru je opatřen obkladem z kamene s myšlenkou na říční kámen a využití lokálně dostupných zdrojů surovin. Ze stejného kamene nepravidelného spárořezu jsou provedeny i zpevněné plochy v celém areálu a gabionové oplocení. Tímto řešením technické patro parteru splývá s okolím a nechává vyniknout hlavní část stavby. Na kamenitém břehu řeky tak spočívá lehká dřevostavba „vorového pramene“. Konstrukční materiál hlavní části se propisuje na fasádách a záměrně kontrastuje s texturou kamene spodní části. Fasády jsou opatřeny provětrávaným obkladem z vodorovně kladených dřevěných latí. Průřezy latí jsou orientovány šikmo k fasádě (deštění) a vytváří tak účinnou bariéru proti pronikání hluku, který je odrazem směrován do prostoru nad zástavbou. Okenní otvory jsou opatřeny systémem masivních fasádních lamel. Lamely je možné otáčet a posouvat dle aktuální situace. Vhodným nastavením tak dochází mimo klasického stínění i k výraznému zmírnění dopadajícího hluku z východní strany či dílenského dvora při zachování optimálních světelných podmínek.

TECHNOLOGIE, MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA

Návrh si klade jednoznačný cíl v podobě dosažení pasivního standardu objektu. Je k tomu uzpůsoben hmotovým i dispozičním řešením, střídmým a efektivním řešením prosklených ploch s vnějším stíněním, orientací ke světovým stranám i předpokládanou skladbou střešního a obvodového pláště. Umístění dřevostavby nad terén řeší účelně problémy izolací v kontaktu se zemí a umožňuje dosáhnout nejlepších hodnot obálky budovy.

Stavbu zdobí extenzivní zelené střechy, které slouží jako náhrada za zastavěnou plochu pozemku, umožňují efektivní práci s retencí srážkové vody v místě, vytváří příjemné mikroklima, chrání stavbu před přehříváním a dále snižují hlukovou a prachovou zátěž místa vlivem vyvýšené komunikace.

V návrhu uvažujeme s významným využitím sousední vodní plochy, která by po provedení průzkumu vydatnosti prosakující spodní vody mohla sloužit jako zdroj vytápění systému voda/voda tepelného čerpadla, dále jako zdroj užitkové vody pro technické provozy, oplach vozového parku, splachování toalet či jako závlaha zelených střech.

KONCEPCE INTERIÉRU

Vychází z barevného a materiálového pojetí exteriéru stavby tak, aby došlo k maximálnímu propojení vnější a vnitřní části. V návrhu se proto objevují četné stěny, které ve stejném materiálu probíhají z exteriéru do interiéru, vestavěný dřevěný nábytek v maximálním počtu pro zajištění plynulosti provozů bez bariér. Kvalitní sedací mobiliář v rámci kanceláří i denních místností. Jednoduchá obručová a lineární svítidla dokreslující lehkost navržené dřevostavby. Podstatná je i práce s průhledy skrz stavbu a směrování pohledů do nejzajímavějších míst v okolí.

Vorový pramen