?>

Územní studie toku Botiče
Praha - Urbanistický projekt roku 2019 - cena veřejnosti

Kniha Urbanistická studie BOTIČ

ISBN 978-80-270-4898-4

První vydání 2018, 248 stran

Ocenění
Stavba roku: Nominace na titul Urbanistický projekt roku 2019 – Odborná porota

Ocenění odborné poroty a nominování do finální trojice uděleno za „hloubku zpracování i prezentace návrhu na vysoké úrovni s velkým podílem architektonického řešení jednotlivých prostor“.

Stavba roku: 1. místo – Urbanistický projekt roku 2019 – Cena veřejnosti
Obsah

Fáze 1 – průzkumy a rozbory

Fáze 2 – koncept

Fáze 3 – čistopis

Urbanistická studie tvoří dokument, který slouží jako základní podklad pro rozhodování o rozvoji území podél toku Botiče z hlediska plánování, investic a využívání jak vodního toku, tak zejména přilehlých veřejných prostranství.

Jedná se o urbanistický a strategický dokument, který nahlíží na koryto Botiče a jeho okolí jako na jeden celek, a který umožňuje komplexní pohled na jeho současné neduhy. Zároveň nabízí jejich vhodná řešení.

Cílem projektu je definovat vizi pro rozvoj a přeměnu břehů a koryta Botiče, protože význam a potenciál tohoto vodního toku  pro rozvoj území jako přírodního prvku procházejícího velkou částí Prahy je zcela zásadní.

Studie nabízí obnovu přirozeného vztahu města a potoka tak, aby se opět staly neodmyslitelnými součástmi. Cílem plánovaných úprav je navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění. Cestou k tomuto cíli by se mohlo v některých lokalitách stát mj. vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a podpora rekreační hodnoty území vytvořením míst pro odpočinek, které by mohly být využity i k pořádání různých společenských akcí. Zároveň je v návrhu kladen důraz i na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí. Snahou je navrátit korytu potoka přírodní charakter.

Tok tvoří na vybraném území Prahy jednotlivé lokality s různým charakterem:

 • Meandry Botiče – Trojmezí

  Žádoucí pokračování úprav koryta v celém průběhu. Vyčištění přilehlého okolí a do budoucna jeho zapojení do přírodního parku. Zvažována je možnost vybudování rekreační vodní plochy a suchého poldru přibližně v místě nevyužité betonové nádrže.

 • Záběhlice

  Pod ulicí Na Lávce možnost celkové revitalizace území, snížení terénu – suchý poldr.

 • Vršovice

  Kamenná úprava koryta z roku 1912 změnila původní ráz Botiče. Funguje dobře z hlediska kapacity profilu při povodních. Z urbanistického hlediska však není koryto využito. Uvažujeme o zpřístupnění koryta v některých atraktivních místech a využití vodního prvku potoka ke krátkodobé rekreaci. Nabízí se snížení terénu na nezastavěné parcele na levém břehu Botiče za Vršovickou ulicí poblíž pozůstatků vodní tvrze (naproti stadionu Bohemians). Lokální zpřístupnění formou stupňovitého uspořádání je uvažováno v dalších místech, která budou upřesněna v průběhu projektování.

 • Michle

  Kare – seřaďovací nádraží – plynárna. Oblast z větší části na území MČ Praha 4. Neprostupná část území se zatrubněnými úseky Botiče. Cílem návrhu je ve spolupráci s příslušnou městskou částí a MHMP výhledově překonat bariéru železnice a propojit izolované úseky pěších a cyklistických cest do kontinuální promenády podél Botiče.

    • Lávky přes Botič

     Připravuje se realizace dvou lávek pro pěší. Obnovení lávky v ulici Na Lávce v Záběhlicích a nové lávky v prodloužení Přípotoční ulice ve Vršovicích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Návrh byl vytvořen ve spolupráci s ateliérem ARCHUM ARCHITEKTI s.r.o.

Územní studie toku Botiče