?>

SHOWROOM VETERÁNŮ
SOBĚTICE

Studie řeší novostavbu obslužného objektu, který vychází z pozice a velikosti stávajících objektů v jádru obce.

STÁVAJÍCÍ STAV

Jedná se o historické centrum obce, kde jednoznačnou dominantu tvoří kaple Sv. Václava. Mezi další významné prvky patří Boží muka situovaná západním směrem od řešené parcely. Náves zdobí soubor vzrostlých stromů. Nešvarem je zejména nekoncepčně rozptýlené množství kontejnerů na tříděný odpad v bezprostřední blízkosti kaple. Další bohužel velmi rozšířený neduh představuje použití masivních betonových plotů z dílců, které jsou prvkem zcela nemístným pro prostředí českého venkova.
Na místě stavebního záměru se nyní nachází objekt kolny a sousední objekt dvojgaráže.
Stavby stojí na hraně pozemků podél komunikace v exponované pozici historické návsi a promlouvají velmi výrazně do veřejného prostoru. Kolna je provedena v tradičním tvarosloví obdélného půdorysu za použití zděných sloupků a výplní všech polí z dřevěných prken svislé orientace. Sedlová střecha má nižší sklon, než je obvyklé u sousedních staveb na návsi, nicméně stavba jako celek svým charakterem do území patří. Naproti tomu stavba garáží neodpovídá hmotovým řešením proporcím venkovské zástavby. Tento nesourodý soubor objektů v návrhu přetváříme do jedné stavby, která bude důstojná a zároveň prokáže respekt ke svému okolí.

ZADÁNÍ

Vstupní podmínkou zadavatele je vytvoření obslužného objektu, který bude obsahovat garáž pro několik vozidel (bude zároveň sloužit jako dílna i showroom veteránů), společenskou místnost, sklad dílů v podkroví a drobné technické a hygienické zázemí. V rámci stavebního záměru je řešeno i oplocení pozemku, které je v současnosti pouze provizorní.

IDEA

Samotný návrh vychází z podstaty tradičního venkovského domu – stodoly, tedy objektu výrazně obdélného půdorysu, zastřešeného sedlovou střechou většího sklonu. Otvory ve fasádách odpovídají velikosti klasických vrat. Stěžejní je proporce západního štítu objektu, který se nejvíce propisuje do panoramatu návsi od příjezdu. Nově navržená hmota odpovídá charakteru okolní zástavby a vstupuje do dialogu s kaplí. Dům je opláštěn jednoduchým laťováním svislé orientace a otvory ve štítu jsou navíc opatřeny okenicemi, aby bylo možné tuto fasádu zcela uzavřít. Ve stejném duchu navrhujeme i oplocení, které v jednoduchém rastru planěk vybíhá od fasády domu až k místu Božích muk.

PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Provozně stavba funguje tak, že v nejcennější části (JZ, Z) se nachází společenská místnost s výhledem na zahradu, průhledem na kapli i náves u příjezdové cesty. Na tuto místnost navazuje modul technického zázemí s kuchyňkou a schodištěm do podkroví. Následuje provoz dílny s garáží. Jednotlivé funkce jsou od sebe odděleny systémem mobilních příček, celý prostor je tak možné zónovat nebo naopak spojit do jednoho celku podle potřeby. V patře se nachází sklad dílů pro automobily, který je zásobován pomocí zvedacího mechanismu u okna ve štítu. Díky navržené konstrukci krovu je možné v objektu osadit zavěšenou dráhu pro pohodlný transport dílů přímo na místo montáže do vozu. Plochu skladového patra je možné variabilně upravovat podle požadované velikosti. Galerie na jeho konci poskytuje přehled o celé dílně a důležitý odstup při prohlídce vystavených veteránů. Otevřený prostor je nasvícen pomocí trojice střešních oken z jihu. V otevřeném prostoru je možné v budoucnu realizovat například zdviž nebo montážní jámu podle potřeby.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Barevné a materiálové řešení předpokládá střídmý charakter budovy, která bude sloužit zejména jako důstojné pozadí a nechá vyniknout výrazným tvarům i barvám veteránů. Jedná se o dřevostavbu, proto i na fasádách navrhujeme použití dřeva ve formě svislého laťování z modřínu přírodní barevnosti, které bude přirozeně stárnout a tmavnout. Střešní krytina se navrhuje z falcovaného plechu šedé barvy.

SHOWROOM VETERÁNŮ