?>

Rozšíření hřbitova
Kolovraty - Dokončena 1. etapa

Sv. Donát

I když celá oblast včetně hřbitova nese světcovo jméno, samotná socha uvnitř lipového rondelu je dnes zcela upozaděna a návaznost na hřbitovní areál byla v minulosti necitlivě zpřetrhána doplněním slepé komunikace se zakončením lavicí místo logického pokračování osy k soše. Dílo by si po mnoha letech bez údržby rovněž zasloužilo obnovu.
Sochu lemuje vnitřní prstenec pěti mohutných starých lip, který byl doplněn dalším vnějším prstencem šesti lip. Ty by v budoucnu měly nahradit dožívající velikány.

Na základě dokladů o životě a atributech světce používáme některé odkazy i v našem návrhu.

Hřbitov

Současná podoba hřbitova představuje tradiční uspořádání hrobových míst na rovinatém pozemku návrší za městem. Pozemek je obehnaný zdí z bílého lícového zdiva a stejným způsobem je vymezena i nová část předpokládaného rozšíření. Ve stávající části dominuje centrální lipová alej, která směřuje od vstupu na dřevěný kříž umístěný na křížení cest ve dvou třetinách délky hlavní komunikace. Dalším významným prvkem je objekt původní márnice, který v nedávné minulosti prošel částečnou rekonstrukcí, ale v současné době postrádá smysluplné využití a zůstává prázdný a pod uzavřením. Na hřbitově převládá klasické pojetí hrobů s náhrobky v provedení z černé a šedé žuly. Stará část nepochybně má svoji specifickou atmosféru a kouzlo. Představuje však ucelený soubor jehož vývoj byl ukončen vyčerpáním kapacity pohřebních míst.

Nová část, ač stejně vymezená bílým lemem režného zdiva, má již jiný charakter. Jedná se o prosluněný jižní svah s širokým panoramatickým výhledem do údolní krajiny kolem Kolovrat.

Kompozice návrhu

Ústředním motivem návrhu je podpoření osy v území a propojení nového hřbitova se sochu sv. Donáta a dále formování centrálního vstupního prostranství kolem této osy. Přes tento prostor se zrcadlí urbanismus staré části do té nové. Pojetí jednotlivých polí je však jiné – soudobé s přihlédnutím k novým formám pohřbívání a zohledněním pozice ve svahu s výhledem do krajiny.

Centrální prostor

Místo definované mlatovým klínem mezi starou a novou částí podél osy směřující na sochu sv. Donáta. Záměrně prázdný prostor ztišení mysli vyjadřující prázdnotu po odchodu blízkých. Prvek naděje a útěchy představuje kašna v otevřeném předprostoru původní márnice, která nyní slouží pro umístění zázemí návštěvníků i personálu. Kašna poskytne nejen možnost kontaktu s vodní hladinou a posezení, ale i jemný zvukový doprovod na cestě k pohřebišti. Po pravé straně lemuje cestu od vstupu informační a obslužný objekt charakteru zdi. Na něj navazují pásy vysokých travin, které opticky oddělují pohřební místa od volného prostranství a zajišťují soukromí. Na konci průhledu je osazeno velké zrcadlo, které symbolizuje pokračování cesty do věčnosti a vede k zamyšlení nad vlastním odrazem návštěvníků. Uvnitř mlatové plochy se dále nachází pouze skupina stromů tvořících stín pro posezení v rámci masivních kruhových lavic, které se navrhují jako oboustranné (vnější s výhledem a vnitřní do sebe obrácené meditační). Z centrálního prostoru jsou přístupná pohřební místa staré i nové části.

Pohřební místa

Ve svahu se nachází několik rozdílných typů pohřebních míst, které nabízí odpověď na aktuální nároky na pohřbívání. V návaznosti na starou část se jedná o pole klasických hrobů a trojici polí urnových hrobů. Dále navazují níže posazené alternativní formy pohřbívání – rozptylová louka a vsyp ke kořenům v bosquetu. Zbylé místo podél západní stěny je využito pro pás kolumbárií, který je možno etapizovat dle potřeby. Rytmus stěn kolumbárií ve výšce stávající zdi směřuje pohledy k dominantě zvonice a umocňuje její vyznění.

Jižní a východní strana přiléhající k polím je lemována pásy vzrostlé zeleně, které zajistí ochranu hřbitova před větrem a zachytí spraše z polí. Jižní linie navíc vytvoří předěl mezi aktuálně řešenou středovou částí
a v budoucnu zcela jistě doplněnou třetí částí v jižním cípu svahu. V projektu bude počítáno s možností napojení této další části.

Hrobová místa jsou umístěna ve svahu díky systému teras, které jsou vždy lemovány opěrnou zídkou. Ta slouží zároveň pro zajištění možnosti sezení u každého místa a také přebírá funkci náhrobku pro umístění desky s údaji o zesnulém.
Samotné hroby jsou pojaty jako světlé žulové rámy v úrovni terénu ideálně bez krycích desek s použitím přirozeně rostoucí květinové výzdoby. Na přání klientů je možné hrob osadit krycí deskou ze stejného materiálu a barevnosti jako rám.
Stěžejní vlastností každého místa je možnost klidného posezení u hrobu v soukromí a ničím nerušený výhled do kraje, proto se navrhuje pouze uvedená alternativní podoba náhrobků.

Koncepce zeleně

V okolí areálu i uvnitř ve staré části se nachází kvalitní lipové aleje, které definují celkový charakter území. V nové části koncepci zeleně zakládáme na bázi javorů, které se na podzim vybarví do pestrých žlutých, oranžových a červených tónů. Jejich hlavní využití se předpokládá v místě vstupního prostranství podél stávající zdi a dále v polích hrobových míst pro drobné lokální solitéry. Pro solitérní strom rozptylové loučky a bosquet používáme odrůdy výrazně měnící své zabarvení v celém průběhu roku. Červené tóny odkazují na jeden z atributů sv. Donáta – bleskem zapálený strom. Pro louku se navrhuje dub červený a pro vsypový háj třešně ptačí.

Jižní strany kolumbárií necháváme porůst vinnou révou, která je dalším atributem světce. Zeď mezi starou a novou částí bude rovněž popnutá přísavníkem případně břečťanem. Pro rozčlenění prostorů v liniích opěrných zídek používáme vysoké dekorativní traviny. Samotné hroby pak oživí individuální výsadba uživatelů.

Řešení předpokládá zachování linií stávajících stromů podél severní a jižní stěny nové části hřbitova. V jižní a východní části budou stávající vzrostlé habry doplněny o výsadbu bříz případně javorů.

Technická infrastruktura

Areál bude napojen na veřejný vodovod s provedením rozvodů ve staré i nové části. Toalety v objektu zázemí budou napojeny na jímku
u příjezdové komunikace. Bude provedena přípojka elektro a rozvod tlumeného veřejného osvětlení po hlavních trasách v areálu. Mezi oběma vjezdy do nové části se navrhuje jednosměrný průjezd
a oboustranná podélná parkovací stání. Celou oblast by bylo vhodné od místa prvního vjezdu prohlásit za pěší zónu.

Orientační kapacitní údaje

Stávající hřbitov (3985 m2)
– přibližně 650 hrobových míst
(poměr klasických a urnových hrobů cca 6:1)

-> 1114 míst v klasických hrobech a 464 míst v urnových hrobech,
celkem 1578 míst.

Nová část (5394 m2)
– 288 x urnový hrob (x5=1440 míst)
– 1600 x vsyp ke kořenům (urnový háj)
– 48 x klasický hrob (x2=96)
– 432 x urnové místo v kolumbáriu
– rozptylová louka 400 m2
celkem 3568 míst + rozptylová louka
(tj. více než dvojnásobná kapacita stáv. části)

.

Rozšíření hřbitova