?>

Ulice U Staré sokolovny
Praha

PRŮZKUMY A ROZBORY LOKALITY

 

Řešená lokalita slouží v současné době pouze jako zkratka pro pěší, kteří prochází od tramvajové zastávky směrem do ulice Krymská. Místo zůstalo do dnešní doby ve stavu původní průjezdné ulice. Nově byly pouze doplněny kamenné patníky, středové ocelové zábradlí a značení pěší zóny pro zabránění průjezdu vozidel. V ulici Krymské i ulici Francouzské parkují automobily přímo v průhledové ose, což degraduje veškeré pohledy a logické návaznosti při průchodu územím. Zejména ulice Krymská je tímto zcela odříznuta na místo očekávaného propojení s pěší zónou v ulici U Staré sokolovny. Řešená zóna nenabízí žádný důvod k zastavení a příjemnému trávení volného času. Chybí zde díky tomu sociální kontrola a prostor je devastován vandaly. Místo má ale velký potenciál, nachází se v moderní, nejrychleji se rozvíjející lokalitě v této části Prahy. V okolních ulicích je nepřeberné množství kaváren, restaurací a kulturních prostorů, před kterými postávají skupinky lidí. Tito návštěvníci by zajisté uvítali klidový venkovní prostor s pobytovými plochami a možností sezení.

V ulici samotné i místech její návaznosti na okolní prostory se nachází celá řada materiálů povrchů (kostky malého i velkého formátu, dožívající živičné chodníky, pražská mozaika, zámková dlažba, kamenné obrubníky), které pak ve vzájemném napojování vytváří komplikované detaily. Nevzhledné odpadkové koše přetékají pro jejich nedostatečný počet. Ulice je ve večerní a noční době nedostatečně osvětlena jediným zavěšeným svítidlem (spíše pracovním technickým reflektorem). Průchod za tmy ve spojení s pastí v podobě náhlého snížení chodníku u vstupů ve spodní části představuje nepříjemný a nebezpečný zážitek.

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 

 Ulice U Staré sokolovny potřebuje dle našeho názoru silný impulz, který umocní význam pěší zóny v celé lokalitě. Vtiskne jí jednoznačnou pobytovou funkci s řadu ploch k sezení a obecné relaxaci. Stěžejní je její propojení s okolím, zejména pak s ulicí Krymská. Místo má v sobě historický odkaz k sokolskému spolku, který se do dnešní doby dochoval pro nezasvěcené již pouze v názvu, pro znalce a pamětníky v podobě přestavěné budovy staré sokolovny. Stavba ve svém původním rozsahu lemovala celou východní stranu ulice, v pozdější redukované podobě formovala její jihovýchodní nároží. Původní ulice dle historických map pokračovala směrem přes dnešní ulici Krymskou průjezdem mezi budovami až do navazujícího vnitrobloku. Tento zajímavý fakt se dochoval v mapových podkladech do dnešní doby, kdy při zadání názvu ulice ve vyhledávači se graficky vyznačí celá původní délka ulice. Úzký silně převýšený profil obytné ulice vyžaduje řešení povrchu v jedné výškové úrovni od fasády k fasádě.

S vědomím všeho výše popsaného jsme se rozhodli pro razantní řešení výměnou povrchu za jednotný materiál. Tento materiál by měl být odolný a zároveň měkký, příjemný pro kontakt s člověkem. Tím pádem bude přímo vybízet návštěvníky k užívání plochy na ležení, sezení a dotyk. Zároveň by měl odkazovat na sportovního ducha místa. Materiálem, který jednoznačně splňuje všechna naše očekávání, je tartan. Jednotný tartanový koberec v celé ploše řeší mnoho bolestí stávajícího stavu. Probíhá od obruby chodníku ulice Francouzské až po fasádu protějšího domu v ulici Krymská. Zdůrazňuje tak význam pěší zóny a její propojení s okolím. Přirozeně též reguluje nevhodné parkovaní v ose průhledu bez potřeby přebujelého dopravního značení, zklidňuje průjezdnou dopravu a zároveň vytváří nový přechod pro chodce.

 

SPECIFICKÉ ČÁSTI

 

Tartanový koberec je symbolicky „nalajnován“ na šestici drah, které rozměrově přesně odpovídají dimenzím atletických drah na stadionech. Návrh bude doplněn jednotným grafickým pojetím nápisů, číslic a značením na tartanu udávajícím doplňkové informace (vzdálenosti, převýšení, spálené kalorie, apod.).

Do jednotné plochy cihlové barvy byla vložena pětice stromů, která dále oživuje parter ulice. Stromy představují dynamický prvek fází běhu sprintera na dráze. Vyrůstají z červeného podloží jsou tedy také celočervené, konkrétně předpokládáme specifické typy javorů.

Kolem každého stromu je navržena pobytová paluba nabízející další možnosti sezení a relaxace. Paluby představují pomyslné lehké překážky na dráze. Budou tvořeny ocelovou podkonstrukcí      a voděodolnou překližkou. Paluby je možné podle potřeby (např. v zimním období) snadno demontovat a uskladnit pro sezónní použití. Pod každou palubou je navržena výsadbová, vsakovací plocha pro stromy vyplněná červeným pískem. Řešení ve svahu navíc poskytuje možnost svedení srážkové vody ke stromům tak, že budou zcela samostatné bez potřeby umělého zavlažování.

Poslední částí návrhu je originální mobiliář, který byl inspirován vybavením starých sokoloven. Toto vybavení převádíme do základního, abstrahovaného tvarosloví a jediného materiálu, dřeva.  Na palubách tak návštěvníci najdou sezení a stolky ve zjednodušené formě cvičebních nástrojů – koňů, koz, beden, atd. V přiléhajících klubech a restauracích bude možné zapůjčit žíněnky – sedací vaky. Mezi korunami stromů jsou zavěšeny cvičební kruhy – nové osvětlení celé ulice.

Ulice U Staré sokolovny