?>

TERASY NA VALECH
KLATOVY

Cílem studie a navazujícího projektu je komplexní revitalizace teras na valech v koncepci jednoho celku s možností etapizace.
Jedná se o parkán – vnitřní část hradebního okruhu, který v tomto místě bezprostředně navazuje na prostory kavárny a bytového domu.
Oba provozy jsou situovány v křídle dominantního objektu bývalé věznice se specifickou dispozicí, který se výrazně propisuje do celkového panorama historického centra.
Místo nabízí krásné výhledy do přilehlých sadů a svojí polohou má potenciál stát se jedním z nejatraktivnějších míst pro relaxaci v centru města.

ZADÁNÍ

– nové kvalitní řešení povrchů, mobiliáře a osvětlení
– bezbariérový přístup do kavárny
– kultivace a propojení pobytových ploch teras do jednoho celku
– možnost členění na dvě etapy

SOUČASNOST

V současné době je místo díky své poloze v úkrytu za objektem a hradební zdí neprávem opomíjeno. Procházející turisté často ani netuší, že je zde v provozu příjemná kavárna.

Stávající prostor terasy izoluje od okolí už samotná vstupní brána.

Cesta podél bočního vstupu do budovy (díky svému současnému pojetí kontinuální rampy) neumožňuje vhodné využití pro provoz kavárny, který by umístěním stolků v této části přilákal pozornost návštěvníků procházejících ve směru náměstí-park.
Žádný vstup do kavárny neumožňuje bezbariérový přístup.
Povrchy centrální části (terasa kavárny) byly provedeny z dnes již dožívajících materiálů v rastru z betonových polí nepravidelného tvaru i velikosti, která neodpovídá měřítku a členění přilehlé stavby. Tato pole dále lemuje dlažba z terasa. Bordury z dlažby nevhodně končí přímo v hradbě a svým složitým pojetím zbytečně konkurují solitéru zdi.

Prostor je téměř celý vyplněný silnou vrstvou betonu a není odpovídajícím způsobem řešeno jeho odvodnění.

Po průchodu centrální částí opět narazíme na bariéru v podobě plaňkového plotu, který nepřirozeně dělí dříve jednotný prostor. Za tímto plotem se skrývá prostor zázemí pro rezidenty bytového domu, který je ale právě díky chybějící sociální kontrole zanedbaný a nevyužívaný. Prostor má však velký potenciál v podobě otevření zadní části parteru budovy pro nové využití.

NÁVRH

Hlavní myšlenkou návrhu je oživení místa v podobě jednotného prostoru bez bariér. Celý prostor tedy nejprve vyčistíme od všech rušivých prvků – odstraníme všechny bariéry a rovněž komplikovaný rastr betonových polí s bordurami.

Tím osvobodíme dominantu hradební zdi a dáme jí patřičně vyniknout v prostoru.
Zvolíme vhodné měřítko nové zádlažby – pomocnou síť čtverců, která vychází z tektoniky přilehlé budovy. V rámci této sítě definujeme hlavní komunikační osu, která záměrně jako rozvinutý koberec lehce přesahuje do předprostoru před hlavní branou a zve k návštěvě.

Základní osa, která má za cíl zdůraznit jednotu celého prostoru, je společně s prostorem přiléhajícím k budově provedena z nejkomfortnějšího z vybraných povrchů pro pohyb osob – hladké velkoformátové žulové dlažby kladené do rastru čtverců s prostřídáním orientace pásů. Prostor mezi hradební zdí a hlavní komunikační páteří vyplňují žulové kostky malého formátu, které dokáží optimálně reagovat na nepravidelný průběh i tloušťku hradební zdi. V rámci ploch dlažebních kostek bude provedeno nové kvalitní odvodnění a rovněž i podpovrchová příprava pro slunečníky.

První etapu je možno ukončit na hraně rizalitu – tedy v rozšíření o dvě okenní osy oproti stávajícímu stavu. Případné ukončení a oddělení od navazujících prostor však navrhujeme co nejvíce transparentní – pomocí subtilních ocelových profilů kotvených pouze v zemi bez použití příčníků. Dle našeho názoru už jen tím, že prostory propojíme alespoň opticky, přispějeme bez dalších nákladů ke kultivaci zadní části parkánu.

V případě pokračování druhé etapy počívá koncepce v zachování části stávající betonové platformy v zadní části, kterou připojíme k prvnímu úseku pomocí protažení centrální osy za použití kamenných šlapáků v trávě.

Zpřístupnění celého prostoru veřejnosti přináší celou řadu pozitiv. Předně se jedná o koncepční řešení prostoru jako jednoho historického celku. Kavárna získá další krásný prostor charakteru zahrady pro umístění dětských herních prvků, které nebudou rušit hosty. Zároveň budou děti v tomto slepém výběžku hradebního okruhu v bezpečí a pod dohledem.

Instalované herní prvky pak mohou zároveň využívat děti z bytového domu. Do zahrady je možno navíc otevřít další prostory v parteru, které mohou sloužit pro nejrůznější využití jako klubové místnosti, dětská skupina, apod.

Návrh zahrnuje koncepci umělého osvětlení, která předpokládá decentní nasvícení kontury hradební zdi a zemní bodové nasvícení souboru zeleně na nároží objektu. Nad vstupy navrhujeme použít moderní osvětlovací tělesa s odkazem ke klasickým typům v okolí.

TERASY NA VALECH