Předprostor Grébovky
Praha - Aktuálně ve výstavbě

PRŮZKUMY A ROZBORY LOKALITY

 

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Rybalkova, Charkovská, Na Královce a Košická. Je to prostor jednoho ze tří vstupů do Havlíčkových sadů ze severovýchodní hranice parku. V současné době je to prostor s nejasným charakterem. Je neupraveným místem periferního typu, průchozím prostorem nevyzývajícím k setrvání a nevyužívajícím svůj skrytý potenciál vzhledem ke svému umístění. Předprostor jako takový nenabízí příliš vjemů, kvůli kterým by na něm kolemjdoucí setrval. Mnoho lidí zde prochází, ale zřídkakdy zde někdy někdo setrvá delší dobu. Druhým důležitým problémem je zastaralá koncepce zpevněných a travnatých ploch, které vytlačují chodce na okraj prostoru ke kamenné zdi a zároveň neodpovídají pěším tahům. Zpevněná plocha tvořená kombinací dláždění a povrchu z živice, probíhající skrz celé území ještě podporuje průchozí charakter místa. Několik málo keřů vytváří bariéry a znepřehledňují celkovou orientaci. Nevýhodou je i automobilová doprava, které v rámci řešeného území nemá úplně jasná pravidla. Dochází k parkování vozů v pohledově nejakcentovanějších místech prostoru i částečnému parkování ve volné ploše parku v JV cípu u dosud nezastavěné proluky. Prostý fakt, že prostor sousedí s Havlíčkovými sady je jeho slabinou, ale i možnou devízou.

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 

Stavíme nově budovaný charakter na kontrastu mezi parkem a řešeným předprostorem.

Posilňujeme „městskost“ prostoru zrušením travnatých ploch, které stěží mohou čelit značnému množství pěších směrů procházejících skrz území. Zároveň se nám jeví důležité vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od přilehlého parku. Náš návrh přináší alternativu ke konvenční podobě parku anglického typu. Jde nám o vytvoření kultivovaného vstupního prostoru s osobitou atmosférou.

Jsme přesvědčení, že právě tato různost charakterů vytvoří pestré městské prostředí na dnes dlouho opomíjeném prostoru. Tato odlišnost by měla být vyztužována ve všech vrstvách návrhu. Prací s materiálem, výběrem městského mobiliáře i vybavením, které může rozšířit paletu nabízených alternativ o další. Prostor může těžit ze své časové flexibility oproti parku, který se večer uzavírá.

Základní podmínkou pro podporu života je podle nás eliminace monofunkčních ploch vymezených pouze k jedné aktivitě. Prostor přístupný stejně pro staré i mladé, pejskaře, maminky s kočárky, seniory i dětské hry. V této atmosféře si bude moci každý návštěvník bez ohledu na věk najít, co jemu vyhovuje. Jde nám o vytvoření svébytného prostoru pomyslného „salónku“ města, kde by se vnější veřejný prostor plynule stával interiérem dále využívaným pro různé aktivity, ať už v podobě herních ploch pro pétanque, či volné sezení mezi stromy.

 

SPECIFICKÉ ČÁSTI

 

Při rozpracování návrhu a souvisejícího území jsme se zaměřili na naplnění těchto základních předpokladů:

1/ sjednocení plochy

2/ revize stávající zeleně

3/ upřednostnění pěší dopravy před automobilovou

3/ mobiliář

4/ vymezení nových aktivit

 

 

1/ Prvním předpokladem návrhu je očištění a plné zprostupnění celého prostoru. Trávníky jsou nahrazeny příjemným mlatovým povrchem, který umožní kolemjdoucím procházet všemi směry. Takto upravená plocha dá vyniknout vzrostlým stromům, které se významnou měrou podílí na atmosféře prostoru. Plocha je podél kamenné a novější omítané zdi v místě vysoké frekvence pohybu pěších kombinována s žulovou dlažbou s širokými spárami vyplněnými mlatem. Tato dlažba se směrem do parku rozmělňuje v mlatové ploše a nevytváří jasnou konturu mezi materiály. Vzniká tak jednolitá plocha s jemným žlutobílým odstínem. V druhé řadě je pro celkové sjednocení celého prostoru navržen při východní straně náměstí souvislý povrch zklidněné obslužné komunikace dlážděný žulovými kostkami ve vějířovitém kladení. Stejná skladba je pak použita v menších formátech kostek také na chodnících při východní a severní hraně parku. Vzniká tak v celém rozsahu zapamatovatelná pobytová multifunkční platforma s možností různého vybavení. Dominantním prvkem je umístění linie jezdeckých schodů tvořených volným vkládáním schodišťových stupňů do mlatové plochy, které mají za úkol zvýraznit vstupní bránu do Havlíčkových sadů.

 

2/ Navrhujeme možnost zvýšení přilehlé obslužné komunikace do jedné úrovně s chodníkem. Zároveň zpřísnit pravidla pro parkování vozidel. Ty přemístit na druhou stranu komunikace směrem od prostoru parku. Doprava v klidu je z funkčních i estetických důvodů přesunuto na vzdálenější stranu komunikace. Při vjezdu jsou doplněny zpomalovací prahy ze žulových pásů.

 

3/ Zeleň redukujeme na přítomnost skupin volně stojících stávajících akátů, javorů a jerlínů. V severní části z důvodu umístění podzemních kontejnerů dochází ke kolizi s nedávno vysazeným stromem, který navrhujeme přemístit. S úpravou povrchu a umístěním chodníku při severní hranici parku souvisí přemístění druhého stromu. Tyto budou přesazeny tak, aby navázali na započatou řadu vzrostlých stromů a vytvořili linii podél zdi navazující výše na chodník v Rybalkově ulici.

 

4/ Umístění jednotlivých částí městského mobiliáře podporuje nepravidelné rozmístění stávajících stromů. Volíme mobiliář jednoduchý, který bude v kontrastu s v detailu bujným mobiliářem Grébovky. Celý povrch je nově vybaven parkovým osvětlením. To tvoří vedle stromů nejvýraznější vybavení celého parku. Lavičky jsou kombinovány ve dvou typech. Volně stojící lavičky, které je možné prostorem volně přesouvat a měnit jejich konfiguraci jsou doplněny o betonové lavičky jednoduchého tvaru, které ladí s kamennou zdí. U vstupu je jako solitér umístěna kruhová lavičky kolem vzrostlého stromu. Dále je prostor doplněn o další prvky mobiliáře, kterými jsou odpadkové koše, stojany na kola, zábradlí a zábrany pro chodce.

 

5/ V parku je celá řada atrakcí pro aktivní využití volného času pro všechny věkové skupiny „návštěvníků“. Při tvorbě atrakcí byla zohledněna nejen jejich bezpečnost, ale i kreativita a originalita. Při západní hranici parku v blízkosti zdi z kyklopského zdiva navrhujeme umístění vodního prvku s funkcí pítka. Jeho tvar využívá archetypu kamenného koryta. Materiál z korodující oceli vytváří s masivní zdí nevšední kontrast a má ambici se stát výraznou značkou tohoto prostoru v širším kontextu města. V parku si můžete zahrát pétanque, kuželky, poslechnout si poezii z „poeziomatu“ nebo si s kamarády nasimulovat jednoduchou konferenci díky pod zemí propojeným trubkám, jež vedou zvuk na vzdálenost 25 metrů.. Absence dětských herních prvků je ovlivněna nedalekou přítomností dvou dětských hřišť, jejichž vybavení se nám jeví dostatečné.

 

Vhledem k navrženým úpravám jsou úpravy rozčleněny do čtyř etap:

1/ etapa

Zásadní etapa je úprava plochy parku. Tou lze začít jako první a realizovat bez zásadních návazností na další etapy. Navrhujeme v této fázi realizovat i přesazení stávajících stromů.

2/ etapa

Podzemní kontejnery

Tyto nahrazují stávající nadzemní kontejnery a jsou řešeny samostatným projektem, který je v tomto návrhu zohledněn.

3/etapa

Zvýšení komunikace, předláždění

4/ etapa

Vodní prvek včetně pítka

 

Návrh byl vytvořen ve spolupráci:

Architektonicko – stavební část: Ing. arch. Karel Filsak

Dendrologie, krajinářská tvorba: Ing. Martin Bosák

 

Předprostor Grébovky