?>

Předprostor Grébovky
Praha - Dokončeno

PRŮZKUMY A ROZBORY LOKALITY

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Rybalkova, Charkovská, Na Královce a Košická. Je to prostor jednoho ze tří vstupů do Havlíčkových sadů ze severovýchodní hranice parku. V současné době je to prostor s nejasným charakterem. Je neupraveným místem periferního typu, průchozím prostorem nevyzývajícím k setrvání a nevyužívajícím svůj skrytý potenciál vzhledem ke svému umístění. Předprostor jako takový nenabízí příliš vjemů, kvůli kterým by na něm kolemjdoucí setrval. Mnoho lidí zde prochází, ale zřídkakdy zde někdy někdo setrvá delší dobu. Druhým důležitým problémem je zastaralá koncepce zpevněných a travnatých ploch, které vytlačují chodce na okraj prostoru ke kamenné zdi a zároveň neodpovídají pěším tahům. Zpevněná plocha tvořená kombinací dláždění a povrchu z živice, probíhající skrz celé území ještě podporuje průchozí charakter místa. Několik málo keřů vytváří bariéry a znepřehledňují celkovou orientaci. Nevýhodou je i automobilová doprava, které v rámci řešeného území nemá úplně jasná pravidla. Dochází k parkování vozů v pohledově nejakcentovanějších místech prostoru i částečnému parkování ve volné ploše parku v jihovýchodním cípu u dosud nezastavěné proluky. Prostý fakt, že prostor sousedí s Havlíčkovými sady je jeho slabinou, ale i možnou devízou.

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Posilňujeme „městskost“ prostoru kultivováním travnatých ploch, které musí čelit značnému množství pěších směrů procházejících skrz území. Zároveň se nám jeví důležité vtisknout prostoru specifickou atmosféru odlišnou od přilehlého parku. Náš návrh přináší alternativu ke konvenční podobě parku anglického typu. Jde nám o vytvoření kultivovaného vstupního prostoru s osobitou atmosférou.

Jsme přesvědčení, že právě tato různost charakterů vytvoří pestré městské prostředí na dnes dlouho opomíjeném prostoru. Tato odlišnost by měla být vyztužována ve všech vrstvách návrhu. Prací s materiálem, výběrem městského mobiliáře i vybavením, které může rozšířit paletu nabízených alternativ o další. Prostor může těžit ze své časové flexibility oproti parku, který se večer uzavírá.

Základní podmínkou pro podporu života je podle nás eliminace monofunkčních ploch vymezených pouze k jedné aktivitě. Prostor přístupný stejně pro staré i mladé, pejskaře, maminky s kočárky, seniory i dětské hry. V této atmosféře si bude moci každý návštěvník bez ohledu na věk najít, co jemu vyhovuje. Jde nám o vytvoření svébytného prostoru pomyslného „salónku“ města, kde by se vnější veřejný prostor plynule stával interiérem dále využívaným pro různé aktivity, ať už v podobě univerzálních travnatých herních ploch, či volného sezení mezi stromy.

SPECIFICKÉ ČÁSTI

Při rozpracování návrhu a souvisejícího území jsme se zaměřili na naplnění těchto základních předpokladů:

1/ obnova původní historické cesty v plném rozsahu, jasné definování ploch trávníku a mlatové cestní sítě
2/ upřednostnění pěší dopravy před automobilovou
3/ revize stávající zeleně
4/ kvalitní mobiliář
5/ vymezení nových aktivit
1/

Prvním předpokladem návrhu je očištění a maximální zprostupnění celého prostoru. Přesně definované trávníky jsou doplněny příjemným mlatovým povrchem, který umožní kolemjdoucím procházet všemi směry. Takto upravená plocha dá vyniknout vzrostlým stromům, které se významnou měrou podílí na atmosféře prostoru. Plocha je podél kamenné a novější omítané zdi v místě vysoké frekvence pohybu pěších navázána na průběh historické cesty do Vršovic, která je výrazně lemována dvojicí odvodňovacích žlabů. V celém rozsahu parku vzniká  zapamatovatelná pobytová multifunkční plocha s možností různého vybavení. Dominantním prvkem je umístění linie jezdeckých schodů tvořených volným vkládáním schodišťových stupňů do mlatové a travnaté plochy. Schody mají za úkol zvýraznit vstupní bránu do Havlíčkových sadů.

2/

Výhled do budoucna představuje možnost zvýšení přilehlé obslužné komunikace do jedné úrovně s chodníkem. Zároveň je jistě vhodné zpřísnit pravidla pro parkování vozidel. Doprava v klidu může být z funkčních i estetických důvodů přesunuta na vzdálenější stranu komunikace. Při vjezdu budou doplněny zpomalovací prahy ze žulových pásů.

3/

Zeleň redukujeme na přítomnost skupin volně stojících stávajících akátů, javorů a jerlínů. V severní části z důvodu umístění podzemních kontejnerů dochází ke kolizi s nedávno vysazeným stromem, který navrhujeme přemístit. S úpravou povrchu a umístěním chodníku při severní hranici parku souvisí přemístění druhého stromu. Tyto budou přesazeny tak, aby navázali na započatou řadu vzrostlých stromů a vytvořili linii podél zdi navazující výše na chodník v Rybalkově ulici. Z důvodu havarijního stavu dojde ke kácení dvou akátů v severní části u staré cesty. Tyto budou nahrazeny novou výsadbou ve stejném místě, která dotvoří alejové lemování komunikace.

4/

Umístění jednotlivých částí městského mobiliáře podporuje nepravidelné rozmístění stávajících stromů. Volíme mobiliář jednoduchý, který bude v kontrastu s v detailu bujným mobiliářem Grébovky. Celý povrch je nově vybaven parkovým osvětlením. To tvoří vedle stromů nejvýraznější vybavení celého parku. Lavičky jsou kombinovány ve dvou typech. Volně stojící lavičky, které je možné prostorem volně přesouvat a měnit jejich konfiguraci jsou doplněny o masivní lavičky jednoduchého tvaru, které ladí s kamennou zdí. U vstupu do parku je dále jako solitér umístěna kruhová lavička kolem vzrostlého stromu. Tato lavička získá punc originality otiskem citátů lokálních umělců a patriotů. Dále je prostor doplněn o další prvky mobiliáře, kterými jsou odpadkové koše, stojany na kola, infotabule, zábradlí a zábrany pro bezpečnost chodců.

5/

V parku je celá řada atrakcí pro aktivní využití volného času pro všechny věkové skupiny návštěvníků. Při tvorbě atrakcí byla zohledněna nejen jejich bezpečnost, ale i kreativita a originalita. Při západní hranici parku v blízkosti zdi z kyklopského zdiva navrhujeme umístění vodního prvku a pítka. Vodní prvek tvoří nízký betonový kvádr s otištěnou stopou kolejnic a pražců, ve kterých cirkuluje voda a představuje upomínku na Moritze Augusta Gröbeho, který je nesmazatelně spjat s touto lokalitou. V parku si můžete zahrát pétanque, poslechnout si tvorbu lokálních umělců z poeziomatu nebo si s kamarády vyzkoušet jednoduchou konferenci díky zvukovodům, jež vedou zvuk na vzdálenost 25 metrů. Absence dalších dětských herních prvků je ovlivněna nedalekou přítomností dvou dětských hřišť, jejichž vybavení se nám jeví dostatečné.

Spolupracující kolegové:

Architektonicko – stavební část: Ing. arch. Karel Filsak

Dendrologie, krajinářská tvorba: Ing. Martin Bosák

Předprostor Grébovky