?>

Revitalizace hřbitova
Benice

Studie revitalizace nejmenšího pražského hřbitova si klade za cíl pomocí minimalistických zásahů kultivovat celý stávající prostor.

ZADÁNÍ

Návrh se musí vypořádat s několika úkoly: Pozice hřbitova těsně u komunikace s rušivým efektem, chybějící důstojný předprostor, který by mohl sloužit jako shromažďovací plocha smutečních hostů a nástupní plocha průvodu s ostatky, potřeba zajistit v jediném skromném prostoru současně přehled a intimní ničím nerušenou meditativní atmosféru, zajistit doplnění možnosti pohřbívání formou uren v kolumbáriu, nahradit stávající nevhodnou vstupní branku důstojným prvkem, vyřešit technický prostor zázemí u zdroje vody a umístění odpadu, doplnit a upravit mobiliář (lavičky, infotabule).

Nosnou kostru zeleně v místě tvoří soubor chráněných lip doplněných o nižší keřové patro, které je dále možno upravit a rozšířit o novou výsadbu.

PŘEDPROSTOR

Návrh získává odstraněním zbytkových problematicky udržovatelných ploch trávníku a tvarováním stávajícího keřového porostu důstojný předprostor pro shromáždění smutečních hostů a průvod s ostatky. Celý prostor je sjednocen kamenným dlážděním stejného typu       a barevnosti jako stávající dlažba u vstupu. Dláždění je kladeno systémem suché spáry, umožňuje dobré napojení na keřový porost a jeho přirozenou závlahu. Současný přístřešek s informační tabulí vytváří bariéru v průchodu ke vstupu, proto navrhujeme jeho odstranění   a jako náhradu umístění nového informačního panelu přímo do sloupku u vstupu. Panel bude graficky pojednán, bude obsahovat stručné informace o historii a významu místa a dále bude sloužit jako vývěska aktuálních informací podobně jako v dnešní době.

HŘBITOVNÍ ZEĎ

Zeď tvoří smíšené zdivo s četným použitím lokálních dozdívek pro opravy. Pro případné odstranění omítek a ponechání zdiva
v režném provedení nemá zeď pravděpodobně dostatečné pohledové kvality, proto bychom přistoupili pouze k její opravě a výmalbě. Celkově je v dobrém stavu, pouze na několika místech je narušeno souvrství omítek působením rostlin a průběžně nad terénem vlivem drobného vzlínání zemní vlhkosti. Nevhodné je provedení žlutého nátěru z vnější strany. Navrhujeme lokální opravu omítek a provedení nové bílé malby na všech plochách zdi. Zeď je vhodné zejména ze strany pole doplnit o několik kusů popínavých rostlin (např. přísavník), které kromě estetické funkce ochrání fasádu zdi před nepříznivým vlivem zemědělské činnosti.

BRÁNA MEZI DVĚMA SVĚTY

Celému předprostoru dominuje důstojná vstupní brána z oceli, která nahradila nepůvodní nevhodnou dřevěnou branku chalupářského charakteru. Nová brána nabízí symetrické dvoukřídlé provedení s centrálním motivem kruhu jako symbolu nekonečnosti. Přes toto pole mohou příchozí nahlédnout dovnitř a vstoupit, hluboké ocelové pásky mříže zároveň poskytují soukromí v případě průjezdu vozidel a jiného ruchu z komunikace, protože ze všech ostatních úhlů pohledu kromě kolmého se brána jeví jako kompaktní hmota chránící prostor hřbitova. Konstrukce brány odpovídá výšce historické brány, ze které se dochovala pouze kotevní oka ve sloupcích.

VSTUPNÍ PROSTORY

Po průchodu bránou zachováváme otevřené vstupní prostranství, kam umisťujeme nový objekt technického zázemí. Jedná se o jednoduchý kvádr, kde je z čelní strany umístěn zdroj vody a systém na zavěšení konví. Čelní plocha může být obohacena o citát k zamyšlení. Ze strany ohradní zdi je v tomto boxu schováno několik nádob na tříděný odpad, které tak pohledově neruší návštěvníky hřbitova. Vstupní plochu doporučujeme vzhledem k jejímu intenzivnějšímu využívání částečně zpevnit pomocí kamenných šlapáků rozptýlených v trávě, alternativně za pomoci štěrkového trávníku.

KOLUMBÁRIUM

Uprostřed druhého volného prostranství navrhujeme kruhové kolumbárium pro umístění 36 urnových schránek. Prvek kruhu příjemně změkčuje tvrdou pravoúhlost celého hřbitova a ve spolupůsobení se vstupní bránou opět volně odkazuje na symbol věčnosti. Stavba je vysoká přesně jako obvodová zeď (1,5 m), proto nepředstavuje pohledovou bariéru a vhodně navazuje na okolí. Druhé prostranství by bylo vhodné rovněž doplnit o lokální zpevnění povrchu.

MEDITAČNÍ LAVICE

Kruhové kolumbárium formuje ve svém středu chráněný prostor, kam je možno se uchýlit pro zajištění soukromí a maximálního klidu. Meditační lavice stejně jako stávající obvodová zeď využívá netradiční vlastnosti hřbitova – stojící člověk má přehled
o celém areálu, vidí přes ohradní zeď mimo areál a obráceně – stejně tak člověk uvnitř kruhu meditační lavice. Sedící člověk kdekoliv v areálu hřbitova je chráněn obvodovou zdí před rušivým vlivem komunikace a okolního provozu. Sedící člověk uvnitř kruhu meditační lavice má tento vjem ještě více umocněn, vnímá pouze otevřené okno do nebe a koruny stromů, může se maximálně soustředit na klidné rozjímání. „Interiér“ kruhu je obložen dřevěným laťováním, prvek tak příjemně zve návštěvníky pod svou ochranu. V tomto prostoru se kromě soukromé meditace může konat i žádané rozloučení se zemřelým v kruhu nejbližších.

DROBNÝ MOBILIÁŘ

Představuje doplnění dřevěných laťových lavic na ocelové podnoži (celkem 4 ks) pro rozšíření možností otevřeného sezení podél ohradní zdi ve stínu lip s výhledem na celou plochu hřbitova.

NOVÁ MÍSTA

Vhodným dotvořením stávajících bloků hrobových míst vzniká cca 17 – 20 nových hrobů (urnové i klasické) v závislosti na zvoleném schématu a typu hrobů.

Revitalizace hřbitova