?>

NEJMENŠÍ HŘBITOV
BENICE - dokončeno

CÍL NÁVRHU

Hlavním cílem revitalizace nejmenšího pražského hřbitova je kultivace a oživení stávajícího prostoru s respektem k původní struktuře hřbitova.

Návrh se musí vypořádat s několika úkoly:

– pozice hřbitova těsně u rušné komunikace

– chybějící důstojný předprostor

– potřeba přehledného prostoru i intimních zákoutí

– navýšení kapacity hřbitova včetně alternativních forem pohřbívání

– náhrada stávající branky důstojnou bránou

– vyřešit technický prostor zázemí u zdroje vody, umístění odpadu

– doplnění mobiliáře

– úprava vegetace, nové výsadby

Stávající vegetační kostru tvoří lem hřbitova ze vzrostlých lip.

PŘEDPROSTOR

V předprostoru budou odstraněny stávající keřové výsadby. Kamenná dlažba (kočičí hlavy jako stávající u vstupu) bude rozšířena, aby vytvořila dostatečnou plochu k shromažďování smutečních hostů a průvod s ostatky a případnému dočasnému zastavení aut při pohřbu. Podél zdi budou založeny trvalkové záhony adekvátní osluněné pozici. Navržena je moderní výsadba okrasných travin doplněna odolnými trvalkami typickými pro české předzahrádky. Dláždění je kladeno systémem suché spáry, umožňuje tak dobré napojení na přiléhající trvalkové záhony a jejich přirozenou závlahu. Současný přístřešek s informační tabulí vytváří bariéru v průchodu ke vstupu, proto navrhujeme jeho odstranění a jako náhradu umístění nového informačního panelu přímo do sloupku u vstupu. Panel bude graficky pojednán, bude obsahovat stručné informace o historii a významu místa a dále bude sloužit jako vývěska aktuálních informací podobně jako v dnešní době.

OHRADNÍ ZEĎ

Zeď tvoří smíšené zdivo s četným použitím lokálních dozdívek. Celkově je v dobrém stavu, pouze na několika místech je narušeno souvrství omítek působením rostlin a průběžně nad terénem vlivem drobného vzlínání zemní vlhkosti. Nevhodné je provedení žlutého nátěru z vnější strany. Navrhujeme lokální opravu omítek a provedení nové bílé malby na všech plochách zdi. Zeď je vhodné zejména ze strany pole doplnit o několik kusů popínavých rostlin (např. přísavník), které kromě estetické funkce ochrání omítku zdi před nepříznivým vlivem zemědělské činnosti.

VSTUPNÍ BRÁNA

Celému předprostoru bude dominovat důstojná kovaná vstupní brána, která nahradí nepůvodní nevhodnou dřevěnou branku chalupářského charakteru. Nová brána nabízí symetrické dvoukřídlé provedení. Brána je navržena v moderním pojetí tradičních bran. Jednoduché kovové profily jsou vsazeny do rámu s oblým tvarem. Brána je navržena ve čtyřech variantách. Některé z variant mají výplňové profily hlubší a jsou tedy průhledné jen při pohledu kolmo. Konstrukce brány odpovídá přibližné výšce historické brány, ze které se dochovala pouze kotevní oka ve sloupcích.

CENTRÁLNÍ PROSTOR A OBSLUŽNÝ OBJEKT

Po průchodu bránou zachováváme otevřené vstupní prostranství s prvkem ptačího pítka a okrasných výsadeb. Pozadím tomuto centrálnímu prostranství je jedna z obvodových lip na ose s pítkem a vstupní branou. Jedná se o pietní prostor vhodný k některým obřadům a rituálům rozloučení. Vlevo od centrálního prostranství je u zdi umístěn nový obslužný objekt technického zázemí. Jedná se o jednoduchý kvádr, kde je z čelní strany umístěn zdroj vody a systém na zavěšení konví. Ze strany ohradní zdi je v tomto boxu schováno několik nádob na tříděný odpad, které tak pohledově neruší návštěvníky hřbitova. Celý objekt je proveden z pohledového betonu s obtiskem struktury dřeva a ve stejné výšce jako obvodní zeď hřbitova. Povrch tohoto prostranství bude doplněn nášlapnými kameny z křemence obdobně jako dlažba před vstupem.

KOLUMBÁRIA, HNÍZDO A ROZPTYLOVÁ LOUČKA

Kapacita hřbitova je navýšena umístěním dvou objektů kolumbárií. Obě kolumbária dohromady obsahují 34 urnových schránek (4 urny / 1 schránka). Kolumbária jsou podobně jako obslužný objekt z pohledového betonu s otiskem struktury dřeva a jsou vysoká přesně jako obvodová zeď (1,5 m), proto nepředstavují pohledovou bariéru a vhodně navazují na okolí. Jejich orientace kolmo na sebe zároveň ale vytváří intimnější dělení prostoru při posezení na lavičkách. První z kolumbárií se nachází u rozptylové louky a je k ní otočeno zády. Na zadní straně je umístěn citát k zamyšlení a prostor pro umístění dočasných vzkazů zesnulým. Druhé je mezi stávajícími hroby, jeho zadní strana je popnuta popínavými rostlinami a před čelní je umístěna speciální rostoucí lavička – Hnízdo. Tato lavička nabízí intimní posezení a prostor k truchlení i vzpomínání. Hnízdo je navrženo jako vrbový domek. Konstrukce ze dřeva a oceli je propletena živými vrbami, které rostou a vytváří “záda” posezení. Zároveň se ale jedná o průsvitný a poloprůhledný vegetační objekt, který svou hmotou nenarušuje celkový prostor hřbitova.

DROBNÝ MOBILIÁŘ

Doplněny budou dřevěné laťové lavice na ocelových podnožích pro rozšíření možností otevřeného sezení podél ohradní zdi ve stínu lip s výhledem na celou plochu hřbitova. Čtvrtá lavička je umístěna před vstupem na hřbitov spolu s odpadkovým košem a stojany pro kola (3 ks).

DOPLNĚNÍ HROBOVÝCH MÍST

Vhodným dotvořením stávajících bloků hrobových míst vzniká cca 15–18 nových hrobů (urnové i klasické) v závislosti na zvoleném schématu a typu hrobů.

NEJMENŠÍ HŘBITOV