?>

Dannerův park
Praha

PRŮZKUMY A ROZBORY LOKALITY

 

Řešený prostor se nachází mezi ulicemi Oblouková, Žitomírská a Sportovní. Od srpna 2015 nese jméno po Zdeňku Dannerovi, iniciátorovi výstavby nového stadionu Bohemians 1905. Historie dnešního stadionu v Ďolíčku se datuje od výletu fotbalistů Bohemians do Austrálie v roce 1927, odkud si přivezli svého maskota i neformální označení – klokani. V roce 1930 z iniciativy tehdejšího předsedy klubu, již zmíněného pana Dannera, vznikla myšlenka vybudovat pro Bohemku důstojnější stánek, a to u potoka Botič pod sokolovnou, kde stojí dodnes.

V současné době je Dannerův park plochou nejasného charakteru. Je neupraveným místem, prostorem nevyzývajícím k setrvání a nevyužívajícím svůj potenciál vhledem k poloze v těsné blízkosti fotbalového stadionu. Je rozptylovou plochou, ale není k tomu uzpůsoben. Park v současné době nenabízí příliš vjemů, kvůli kterým by v něm kolemjdoucí setrval. Na vině je neutěšený stav, zastaralá koncepce zpevněných ploch, která nabízí k využití jen středovou část prostoru, a množství parkujících aut. Ač názvem „park“, jedná se o prostor městského charakteru.

 

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

 

Návrh se snaží akcentovat všechny silné stránky prostoru a zároveň potlačit ty slabé. Posilujeme „městskost“ prostoru omezením travnatých ploch a specifickou prací s těmito plochami tvoříme místo všesměrně prostupné, zpevněné i zelené zároveň. Chceme více posílit odkaz a vazbu k fotbalovému stadiónu a vršovické komunitě, celkově rehabilitovat dnes dlouho opomíjený prostor Dannerova parku. Toto místo by se svým charakterem v žádném případě nemělo omezit na pouhý zbytkový trojúhelník, který je rozdroben vloženou sítí cest s nejasnou kompozicí a dopravními úpravami na rozích. Naším cílem je vrátit prostoru atmosféru, kdy se zde sdružovali lidé mířící na zápas. Jde nám o vytvoření svébytného prostoru pomyslného „salónku“ stadiónu i města, kde se kolemjdoucí rád posadí na lavičce mezi stromy a zklidní mysl při pohledu na zurčící vodní hladinu.

 

SPECIFICKÉ ČÁSTÍ ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ (ČLENĚNÍ, MATERIÁL, ZELEŇ, APOD.)

 

Při rozpracování návrhu a souvisejícího území jsme se zaměřili na naplnění těchto základních předpokladů:

1/ sjednocení plochy

2/ revize stávající zeleně

3/ návrh vodního prvku

4/ městský mobiliář

 

1/ Prvním předpokladem návrhu je očištění a plné zprostupnění celého prostoru. Travnatá plocha je omezena a nahrazena zatravňovacím dlážděním, které umožní využívat větší plnou plochu parku. Takto upravená plocha dá vyniknout vzrostlým stromům, které se významnou měrou podílí na celkové atmosféře. Nové dláždění povrchu je tvořeno betonovou zatravňovací dlažbou ve tvaru hexagonu (varian

tně ve tvaru kruhů), která volně odkazuje k textuře klasického fotbalového míče. Tato dlažba se směrem do středu parku pozvolna zahušťuje, naopak v okrajových partiích kolem stromů vytváří souvislé travnaté plochy. Tyto plochy jsou svým rozsahem již zcela soběstačné bez nároku na zvláštní údržbu v podobě umělé závlahy. Tu doporučujeme naopak ve středových partiích (jednoduchý princip závlahy v návaznosti na charakter vodního prvku), kde významně podpoří růst trávníku v zatravňovací dlažbě. Plochy hlavních koridorů pohybu pěších po parku jsou provedeny zejména z hlediska pohodlí uživatelů jako celozpevněné s doplněním nezbytných vodících linií. Vším uvedeným docilujeme i při kombinaci dvou povrchů optického propojení celého prostoru. Vzniká tak v celém rozsahu zapamatovatelná pobytová plocha s jemnými konturami vytvářející v ploše zajímavou hru přechodů a jedinečný charakter místa.

V etapizaci navrhujeme možnost zvýšení přilehlé ulice s názvem Oblouková do jedné úrovně s chodníkem. Došlo by tak alespoň k částečnému propojení s přilehlým prostorem a lepší prostupnosti území pro pěší.

 

2/ Prostor je velkou měrou charakterizovaný liniemi stromů. Tyto stromy zachováváme a doplňujeme nově vysazenými v případě přerušené či nedokončené linie. Novou linii stromů navrhujeme při východní hranici fotbalového stadiónu jako humanizaci rozsáhlého podélného parkoviště podél stadionu. Ve středu prostoru parku jsou bez návaznosti na stromořadí dvě vzrostlé lípy. S umístěním fontány do středu prostoru souvisí odstranění těchto lip. Činíme tak s vědomím toho, že je to krok nepopulární, ale potřebný. Nejen z hlediska umístění nového vodního prvku, ale i z hlediska úpravy a kultivace prostoru jako takového. Tyto dva stromy mají v parku výsadní postavení, ale nenavazují na dominantnější liniovou výsadbu, která postupem času zcela převezme jejich roli z hlediska tvorby stínu a příjemného filtru od okolní dopravy. Ostatní nově vysazené stromy přesazujeme k okrajům prostoru. Variantně je zpracováno také řešení, které zachovává oba středové stromy i nově zrekonstruované části rohů parku. Obě řešení je možné vzájemně kombinovat.

 

3/ Přání umístit v řešeném území vodní prvek je součástí zadání, které slouží jako podklad pro tuto studii. Návrh fontány je inspirován názvem fotbalového stadiónu. Jemným prohloubením zpevněné plochy ve tvaru „ďolíčku“ je docíleno mělké vodní hladiny. Ta je doplněna systémem vodních trysek, taktéž umístěných v úrovni chodníku. Vzniká tak fontána s místním i historickým kontextem tvořená pouze vodou bez svého tvarového fundamentu. Prostor „ďolíčku“ je tvořen svahováním pomocí ramp o maximálním sklonu 1:12, jedná se tedy o bezbariérové řešení využitelné každým návštěvníkem parku.

(Vršovičtí fotbalisté dlouho čekali na svůj vlastní, důstojný stánek. Dočkali se až v roce 1912, kdy se usídlili na okraji Vršovic. Členové oddílu AFK Vršovice si zde vybudovali stadion pro 6000 diváků, který vzhledem ke své poloze dostal přezdívku “ĎOLÍČEK“ a tento název se přenesl i na stadion současný. Původní stadion AFK Vršovice oslavil v roce 2014 kulaté jubileum, kdy uplynulo 100 let od otevření původního Ďolíčku.)

 

4/ Mobiliář je částečně typový a částečně navržený. Společným znakem jednotlivých prvků je minimalistická elegance odpovídající městskému charakteru prostoru. Je tvořen tradičními materiály jako jsou dřevo a černá kovářská ocel. Pouliční lampa je tvořena ohýbanou trubkou s kónických krytem reflektoru. Směr svícení je přímý směrem dolů. Vodní hladina bude osvícena z okolní dlažby zemními reflektory, případně světlem integrovaným přímo v tryskách. Parkové lavičky jsou navrženy atypické jako odklon od tradičních rigidních tvarů. Jsou tvořeny dřevěnými hranoly „obtékajícími“ ocelový rám. Prostor je doplněn o další prvky mobiliáře, kterými jsou např. typové odpadkové koše, které svým designem ladí s použitými lavicemi, stojany na kola a v severní části parku kruhový otočný reklamní poutač. Další originální prvek mobiliáře představují masivní dřevěné boxy pro hru stolního fotbalu, které jsou rozmístěny v různých částech parku.

 

ETAPIZACE

 

1/ etapa

Úprava plochy parku s umístěním vodního prvku, dosazení stromů při okrajích parku, zrušení a přesadba stromů ze středu prostoru.

2/ etapa

Zklidnění komunikace Oblouková, její zvýšení do jedné úrovně s parkem a chodníkem, vysazení linie stromů v ulici Sportovní při východní hranici fotbalového stadionu.

 

Návrh byl vytvořen ve spolupráci:

Architektonicko – stavební část: Ing. arch. Karel Filsak

Dendrologie, krajinářská tvorba: Ing. Martin Bosák

Dannerův park