?>

RADNICE A KNIHOVNA
KARDAŠOVA ŘEČICE - odměna v architektonické soutěži

Zadání

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu pro následný projekt stavebních úprav a případné dostavby radnice a knihovny v Kardašově Řečici na pozemku p.č. 237/1 k.ú. Kardašova Řečice. Jedná se o dobře dochovanou stavbu klasicistní radnice z let 1822-25, dominantu náměstí, s hodnotnou, převážně klenutou dispozicí a kvalitním zevnějškem.

Návrh

Pro projekt revitalizace radnice v Kardašově Řečici jsme zvolili metodu citlivé rekonstrukce.

Minimální úsporná míra zásahů do stávající budovy pro zajištění funkčního naplnění stavebního programu je patrna ze všech částí návrhu.

Vycházíme z respektu k hodnotě stávající radnice a snažíme se vyvarovat všech necitlivých zásahů do původních konstrukcí a zejména novodobých „přílepků“ na historicky hodnotné fasády. Z těchto důvodů dle našeho názoru stavební program vyžaduje drobnější samostatnou dostavbu ve stávajícím dvoře, která ale zároveň vytvoří s původní budovou harmonickou vzájemně se doplňující dvojici. Ideu a vývoj našeho návrhu nejlépe pochopíme ze schémat a fotografií pracovního modelu na prvním panelu grafické části.

Vzniklé hmoty taru L formují ve svém jádru příjemný prostor zadního nádvoří s komorní atmosférou. Prostor slouží pro shromažďování a relaxaci návštěvníků obřadní síně a sálu obecně. Původní fasáda radnice je ponechána otevřená pohledům i paprskům slunce z jihu.

V plánech původních stavitelů bylo rovněž dostavět na budovu radnice věž s hodinami.          V našem návrhu tato myšlenka po mnoha letech opět ožívá v podobě samostatně stojícího subtilního prvku věže, který vytváří harmonický protiklad k masivní nízké hmotě radnice. Podobný princip téměř samostatně stojící věže je rovněž patrný např. u místního kostela. Špička věže se decentně propisuje do pohledů z náměstí a upozorňuje na budovu samotné radnice. Zároveň tento bod označuje vstup do novostavby celoměstského významu, jakou bezesporu je obřadní síň i víceúčelový sál.

Dostavba je přímo bezbariérově propojena s radnicí spojovací lávkou. Je koncipována tak, aby ji bylo možno využívat zcela samostatně, pouze s využitím hygienického zázemí radnice. Díky svému umístění stavba umožňuje pohledy do volného prostoru mimo stávající obslužný dvůr  (západní stěna, střešní světlík), v případě potřeby je možno veškeré otevřené plochy zatemnit pomocí systému sklopných dřevěných lamel a vytvořit tak blackbox pro promítání apod.. V budoucnu je v případě potřeby možno doplnit soubor staveb druhým výtahem v místě věže, popř. dále pomocí lávky přímo propojit sál také s podkrovím radnice.

Dispoziční řešení

 Dispoziční řešení stavby vychází z hlavních principů návrhu. Cílem je minimalizovat zásahy do konstrukcí stávající budovy včetně fasád. Tomu odpovídá umístění provozů radnice do stávajících prostor, které velikostně odpovídají i novému stavebnímu programu. Totéž se týká provozů situovaných do přízemí radnice (podatena, klubové prostory/ komerční prostory, archiv, zázemí). Pro dva provozy (knihovna, víceúčelový sál) je potřeba volná otevřená plocha na jednom podlaží. Jednu takovou nalezneme v podkroví radnice. Sem byla umístěna městská knihovna s ohledem na charakter provozu, který je podobný provozu zbylé části radnice. Požadovaná plocha knihovny by rovněž u dvorní přístavby pravděpodobně znamenala hmotu reálně přesahující únosnost drobného prostoru dvora a výrazné narušení jeho provozní i estetické funkce. Plocha víceúčelového sálu je znatelně menší a v případě vhodně zvolené dostavby (viz schémata grafické části) lze sál ve dvoře realizovat při zachování vzdušnosti prostoru i důstojného odstupu, který si bezpochyby vyžadují historicky hodnotné fasády budovy. Veškeré prostory jsou přístupné bezbariérově díky výtahu umístěnému ve východní části radnice, drobné výškové rozdíly jsou vyrovnány pomocí ramp. V prostoru sklepů bude provedena pouze sanace proti pronikající vodě a jejich dlaší využití se vzhledem k malé světlé výšce nepředpokládá.

Návrh vytvořil Ing. arch. Václav Matějka ve spolupráci a na objednávku ateliéru MEPRO s.r.o.

RADNICE A KNIHOVNA