?>

PŘÍSTAVBA ZŠ
Chodov - DOKONČENO

Projekt přístavby ZŠ Chodov, Květnového vítězství 57, Praha 11 se zabývá rozšířením kapacity stávajícího
objektu dostavbou nového křídla při západní straně pozemku.
Dále projekt řeší návrh víceúčelového hřiště, drobného provozního objektu a parkování.

Urbanistická koncepce

Stávající areál školy formuje hmota hlavní budovy situovaná podél jižní strany pozemku – původní historická
budova byla v minulosti rozšířena do obou směrů dostavbou bočních křídel. Východní křídlo bylo dále
doplněno novostavbou tělocvičny s jídelnou a kuchyní, ve směru kolmém na hlavní budovu.
Návrh doplňuje celý areál o novostavbu západního křídla, která navazuje na stávající budovu ve stejné šíři a
dále o víceúčelové hřiště, které uzavírá výslednou kompozici hmot v areálu a dotváří kompaktní čtverec.
Jednotlivé hmoty základního čtverce formují ve svém jádru shromažďovací prostor – školní dvůr. Tento
prostor je přístupný ze všech směrů a vytváří nové centrum dění v areálu.

Dostavba areálu pečlivě pracuje s terénem v okolí a díky tomu získává pro využití rovněž celé nové podlaží
polozapuštěného suterénu, který je za použití ramp minimálních délek bezbariérově přístupný a otevírá tedy
i celou školu nad sebou pro využití bez bariér.

Návrh areálu dle lokalit:
Školní dvůr

Centrální prostor je křižovatkou všech přístupových cest, univerzálním shromažďovacím prostorem, hernou
družiny, bezpečným prostorem v srdci areálu pro trávení přestávek či volných hodin, hledištěm i jevištěm pro
pořádání kulturních akcí školy zároveň.

Školní park

Západní a jižní stranu areálu zaujímá klidový relaxační prostor s parkovou úpravou. Do tohoto prostoru jsou
situovány učebny ve stávající budově i novostavbě. Děti se zde nově mohou účastnit exteriérové výuky, která
je žádaným doplňkem moderních škol, návštěvníci si jistě rádi odpočinou na lavičce ve stínu stromů nebo v
navrženém parkovém altánu. Děti zde naleznou stále své oblíbené herní aktivity i amfiteátr.

Sportovní areál

Severní strana čtverce patří sportu. Nalezneme zde nové víceúčelové hřiště a malý sportovní / víceúčelový
sál uvnitř budovy novostavby. Sál je nově díky vhodnému osazení do terénu navržen přes dvě podlaží pro
jeho neomezené univerzální využití.
Na prodloužení hřiště byl ve stejné šíři navržen provozní domek, který obsluhuje navržená sportoviště,
poskytuje zázemí pro stávající družinu i školní dvůr.
To vše se samostatným vstupem, který bude využíván mimo dobu výuky veřejnosti pro volnočasové aktivity.

Technické zázemí

Východní část pozemku slouží pro technický provoz – zásobování kuchyně, odvoz odpadu a v neposlední řadě
pro nezbytné rozšíření parkovací plochy.

Novostavba západního křídla

Samotná dostavba školní budovy doznala značných změn oproti původní studii.
Obestavěný prostor zůstal zachován, přesto se podařilo vhodnou úpravou proporcí a pečlivým osazením do
terénu vytvořit návrh, který poskytuje mnohé přidané hodnoty.
Optimalizací dispozic pak byly odhaleny rezervy a tyto využity pro obohacení školního provozu.
Hmota hlavního objektu návrhu je nyní štíhlejší a proporčně odpovídající historické budově, na kterou
navazuje. Využívá stejného tvarosloví v podání valbové střechy, návaznosti výšek říms a otvorů ve fasádách.
Rovněž proporce a členění okenních otvorů vychází z úcty k tradici, z původní historické budovy.
V návrhu však nezapomínáme také na to, že cílem novostavby v žádném případě nesmí být nekritické
kopírování původní historické budovy a vytváření nepravdivých replik nepřiznávajících dobu svého vzniku.
Proto naše novostavba vychází z úcty k historické tradici, kterou zároveň snoubí s moderním pojetím
pravdivě přiznávajícím dobu svého vzniku. Hravou formou z původního členění oken vytváří moderní pojetí
fasád.
Stavba by dle našeho názoru měla již při letmém pohledu prozrazovat svůj účel.
Navržená budova díky svému tvarosloví, velkoformátovým sdruženým oknům, stabilní, klidné členitosti fasád
nenechává nikoho na pochybách, že se jedná o budovu školy.
Stavba komunikuje se svým okolím navrženým systémem vstupů a otevírá se zejména do centrálního dvora,
kam směřuje velkorysé schodiště sloužící pro posezení i hlediště současně.
Dostavbu a stávající objekt propojuje transparentní krček, který jasně definuje hranici mezi starým a novým,
zároveň díky poskytnutí průhledu zve k návštěvě školního dvora.
Hlavní náplní dostavby jsou samozřejmě nové učebny. Tyto byly navrženy v moderním pojetí školy 21.století
– s okny také do chodeb – pro celkový přehled o dění v učebnách. Kmenové učebny navrhujeme díky
zefektivnění původního návrhu každou až pro 30 dětí. Díky tomu můžeme do případně méně početných tříd
umístit žádané herní kouty pro první stupeň.

Náplň novostavby a kapacity:

1.PP (polozapuštěný suterén s okny nad úrovní terénu): Bezbariérový vstup, šatny, zázemí TV, víceúčelový
sál, hygienické zázemí, komunikace
1.NP: Kmenová učebna (až 30 dětí) 2x, propojení se stáv. budovou, kanceláře, hygienické zázemí,
komunikace, (víceúčelový sál)
2.NP: Kmenová učebna (až 30 dětí) 4x, propojení se stáv. budovou, sborovna, návštěvní místnost, hygienické
zázemí, komunikace
3.NP: Kmenová učebna (až 30 dětí) 4x, propojení se stáv. budovou, kabinety, speciální učebna 1x, hygienické
zázemí, komunikace
4.NP (podkroví): Speciální učebna 4x, hygienické zázemí, komunikace, kabinet
Z uvedeného je patrné, že nový areál nabídne pestrou paletu aktivit pro každého. Žáci zde mohou důstojně
trávit nejen dobu výuky, ale i volný čas. Po ukončení výuky areál najde využití u široké veřejnosti díky
sportovišti, parku, víceúčelovému sálu a dalším aktivitám na školním dvoře i v učebnách.
Návrh dotvoří kompaktní blok a logickým propojením aktivit přispěje ke zvýšení atraktivity lokality.

Návrh vytvořil Ing. arch. Václav Matějka ve spolupráci a na objednávku ateliéru Suncad, s.r.o. a MEPRO s.r.o.

PŘÍSTAVBA ZŠ