?>

PLAVECKÝ BAZÉN
BORSKÁ POLE - odměna v architektonické soutěži

Anotace

Plavecká hala na území bývalého letiště čerpá inspiraci z motivu leteckých hangárů. Nezaměnitelné siluety v pospojení tvoří tvarosloví blízké funkci nového objektu. Základní tvary jsou dynamicky ořezány dle tvaru pozemku a důsledně formují veřejný prostor navržené blokové zástavby. Zvolený rytmus podporuje prostupnost severojižním směrem a propojení přírody a města. Na severu uspořádání provozů interaguje s budoucí městskou třídou, na jihu se prolíná s přírodními prvky, které prorůstají z parku do nitra areálu. Hmoty odpovídají měřítku v území a zároveň tvoří funkční celky umožňující libovolnou etapizaci. Zvolené tvarosloví přináší výhodné uspořádání hlavních halových provozů ve středních částech a doplňkových provozů v obslužných křídlech. V srdci areálu je umístěn chráněný prostor venkovní plovárny, kterou je možno doplnit o mobilní zastřešení. Charakter střešní krajiny podporuje hospodaření s dešťovou vodou pro zálivku zelených střech a osvěžení dalších ploch v okolí.

Průvodní zpráva
Urbanisticko-architektonické řešení

Plaveckou halu inspiruje místo bývalého letiště v podobě klasického tvarosloví starých leteckých hangárů přenesených pospojením do nového soudobého kontextu. Tím vzniká tvarosloví blízké účelu objektu plavecké haly. Komplexní stavební program v rámci několika etap potřebuje vhodně využít plnou zastavitelnou plochu při současném dodržení několika zásad.

Prvním bodem je volba vhodného měřítka v území, jehož základní kostra již byla navržena v rámci územní studie. Řešení předpokládá uplatnění blokové zástavby, která důsledně formuje okolní veřejné prostory, což je stěžejní zejména v místě velkého rozvoje bez napojení na stávající stabilní struktury. Měřítko staveb v rámci jednotlivých bloků předurčují navazující budovy FAV a nové bytové domy.

Dalším bodem je zajištění maximální prostupnosti severojižním směrem, což přinese propojení nové městské třídy podél tramvajové trati a kusu přírody v podobě parku jižně od řešeného území. Toto řešení odpovídá i nejvýznamnějšímu směru pohybu v území od areálu ZČU k centru města.

Návrh reaguje na nezvyklý tvar pozemku nepravidelným dynamickým zkosením hran jednotlivých objemů staveb, což do návrhu vnáší příjemný rytmus hmot otáčejících se podél zvlněné městské třídy s tramvajovou tratí.

Neméně důležitým bodem návrhu je interakce s touto městskou třídou i přírodou, kde na obou stranách návštěvníci najdou pestrou paletu aktivit propojujících exteriér a interiér. Tvoříme otevřený areál, který zajišťuje přehled a povědomí o všech částech, zve návštěvníky dále. Ti, co již vstoupili, jsou dále motivováni souběžným sledováním jiných aktivit ostatních sportovců.

Návrh je efektivně uspořádán jako výškově bezeztrátový s využitím otevřených halových provozů pro hlavní program a dvojpodlažních bočních křídel pro doprovodný program. Všechny provozy jsou opticky i fakticky propojitelné. Přehlednost je dosažena i jednoduchým uspořádáním všech funkcí a jejich členěním do jednotlivých hmot. Hmoty jsou soustředěny na hranách zastavitelné plochy tak, aby v srdci areálu formovaly chráněný prostor venkovní plovárny, který je možno doplnit o mobilní zastřešení. Prostor plovárny navazuje na další rozvolněná venkovní sportoviště a relaxační plochy, které tvoří plynulý přechod k zelené ose historické aleje a dále do navazujícího parku. Příroda tak přímo vrůstá do srdce areálu a dále jím prostupuje v konceptu zelených střech, stěn a průchodů až do předprostoru na městské třídě.

Tři hlavní hmoty umožňují libovolnou etapizaci.

Konstrukční a technické řešení

Konstrukční řešení předpokládá použití železobetonového skeletu pro svislé nosné konstrukce a monolitického (či prefa) žebrového stropu u všech tří hlavních objektů. Hlavní halové provozy jsou dále opatřeny lehkým obvodovým pláštěm z hliníkových profilů. Oblé střechy jsou vyneseny žebrovou klenbou a monolitickou deskou, opatřeny zateplením a plechovou krytinou. Boční křídla přidružených provozů se liší plochostropým zakrytím s využitím zelených střech, které jsou přirozeně zavlažovány akumulovanou dešťovou vodou z celé plochy střech. Obslužná křídla v sobě ukrývají technické zázemí a společnou strojovnu VZT pro obě hlavní haly, která je umístěna na jedné z plochých střech. Bazénová technologie je soustředěna v rámci 1.PP, kde může být dobře servisována díky přístupu automobilů do podzemního parkoviště.

Řešení provozu

Hlavní vstup, ze kterého je možné obsloužit všechny části objektu, je situován na severní straně poblíž tramvajové zastávky v rámci městské promenády. Na vstupní foyer navazuje občerstvení, šatnový blok i křídlo se zázemím, drobnou komercí a administrativou. Návštěvníci mohou využít tribunu, sportovci klubovnu a další zázemí.  Jelikož stavební program obsahuje několik provozů, které je možné provozovat i samostatně například v režimu pronájmů, obsahuje návrh ještě doplňkový jižní vstup, který může sloužit mimo dobu provozu hlavní části pro provozy tělocvičny, fitness či venkovní plovárny. V centrální části jsou umístěny umývárny, které předchází vstupu do libovolných částí mokrého provozu. Relaxační bazénová hala s wellness je napojena přes tuto smyčku na plaveckou bazénovou halu a přímo na provoz občerstvení vstupní haly. Na odpočinkový prostor navazuje venkovní plovárna a vodní svět. Celý soubor staveb uzavírá ubytovací část se samostatným vstupem. Objekt disponuje snídárnou (kavárnou) a pronajímatelným komerčním prostorem v parteru.

Řešení venkovního prostoru

Venkovní prostor úzce navazuje na provozy uvnitř objektu, kde na severní straně rozvíjí a podporuje interakci s městskou třídou a zároveň v místech potřeby vytváří potřebný filtr mezi novou městskou promenádou s tramvajovou tratí a intimnějším provozem některých částí areálu. Na jižní straně představuje plynulý přechod aktivit směrem k přírodnímu prostředí parku, který v návrhu prorůstá až do srdce nového areálu. Všechny části jsou vybaveny pobytovými místy se sedacím mobiliářem, cvičebními prvky a bohatou výsadbou zeleně. Povrchové parkoviště se omezuje na minimální potřebnou plochu pro provoz hromadné dopravy a pohotovostní stání. Ostatní stání jsou situována do suterénu stavby první etapy. V úvahu dále připadá i možnost společného využití plánovaného parkovací domu, ale návrh je v tomto směru zcela soběstačný.

Řešení etapizace

Návrh vzhledem ke konceptu tří propojených celků umožňuje zcela libovolnou etapizaci, kdy v první fázi vznikne plavecká hala s dvojicí bočních křídel zázemí. V rámci první etapy vznikne rovněž kompletní parkovací kapacita v rámci suterénu budovy a malého povrchového parkoviště s napojením na provoz MHD. Dále budou provedeny venkovní krajinářské úpravy pro doplnění rozvolněných venkovních sportovišť, relaxačních ploch a výsadeb v návaznosti na park. Ve východním křídle budovy bude provedena příprava všech technologií pro pozdější postupné připojení relaxační haly, wellness, venkovní plovárny s vodním světem a ubytovacího objektu v rámci druhé etapy. V případě potřeby je možno využít i třetí samostatné etapy pro objekt ubytování. Zároveň ve všech etapách bude areál působit uceleným dokončeným dojmem.

Udržitelnost

V návrhu je použita solidní nosná konstrukce stěn i stropů ze železobetonu, která může být částečně či zcela prefabrikovaná. Tím je možné usnadnit výstavbu pro dosažení ekonomické efektivity. Konstrukce je doplněna o lehký obvodový plášť v případě čelních stran, či o systém vyzdívaných parapetů a oken v případě bočních křídel. Energetická náročnost předpokládá maximálně úsporné řešení vlivem konceptu návrhu s důsledným zónováním jednotlivých provozů a bezeztrátovým řešením výšek. Provoz i správa jsou vzhledem k efektivnímu uspořádání nenáročné a přehledné. Dispoziční uspořádání dokáže pružně reagovat na jednotlivé režimy provozu v různých částech dne či roku přidáním či redukcí dalších vstupů. V návrhu bude kladen důraz na maximální využití přirozeného větrání včetně nočního předchlazování a efektivního příčného provětrání prostor.

PLAVECKÝ BAZÉN