?>

PAMÁTNÍK LETCŮM
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Zadání

 

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu Památníku letcům 1939 – 1945, který má vzniknout ve veřejném prostoru Senovážného náměstí na zelené ploše před hlavní poštou.

 

Návrh

 

Urbanistické řešení, začlenění památníku do struktury území

 

Navrhovaný památník letcům se nachází na zeleném ostrově u Senovážného náměstí, který je ze všech stran obklopen komunikacemi. Místo je situováno v bezprostřední blízkosti významných institucí pošty a muzea a má ambice stát se významným místem zastavení na okružním prstenci kolem historického jádra.  Návrh tohoto prvku vyžaduje důstojné okolí pro pořádání pietních akcí i pro klidné zamyšlení kolemjdoucích, bez rušivého vlivu dopravy. Proto se součástí památníku stává i celá okolní plocha se vzrostlou zelení, která ve svém jádru utváří intimní prostor pro umístění památníku. Celé místo protíná jediná linie přímé komunikace, která vytváří kompozičně silné průhledy napříč parkem přes památník. Inspirací pro návrh byly v tomto případě přistávací dráhy. Je vedena v přirozeném směru pohybu pěších po zeleném prstenci kolem centra. V těžišti jižní části parčíku, které se otevírá do volného prostoru křížení hlavních komunikací, se nachází objekt samotného památníku.

 

Architektonické řešení

 

Prvek památníku vychází ze samotné podstaty letectví. Silným gestem vyjadřuje svobodu, za kterou naši letci neváhali položit životy, vyjadřuje nespoutanost ducha a oproštění se od materiálního světa kolem. Návrh představuje ptáka v abstraktní formě jako symbol ducha v momentu vzletu a odpoutání se od země.

Čistý a elegantní tvar hyperbolického paraboloidu dává památníku lehkost, abstraktní forma provedení nadčasovost.

Do jednotlivých kostek v linii hlavní trasy jsou vepsána jména všech našich letců působících v letech 1939-1945 v RAF. Návštěvník pietního místa je tak při průchodu přímou linií osloven nejen průhledem na památník k němuž směřuje, ale rovněž i množstvím všech letců, kteří pomohli vybojovat osobní svobodu každého z nás.

 

Materiálové a technologické řešení

 

Objekt památníku tvoří betonová skořepina, která je kotvena do dvou železobetonových patek v podloží. Tímto prvkem minimalizujeme požadavky na plochu založení, což je, vzhledem k protkání místa řadou inženýrských sítí, vítaným krokem. Povrch bude upraven kartáčováním a opatřen ochranným nátěrem.

Přímá linie cesty je stejně jako nezbytně nutná plocha pro konání pietních akcí zpevněna pouze za použití rastru betonových (variantně žulových) kostek, které maximálně respektují a citlivě doplňují stávající plochy zeleně. Na kostkách budou vyražena jména letců. U obou vstupů na stezku je umístěna deska s veršem a názvem památníku. V rastru kostek, který následuje, je v místě prostřední linie instalováno osvětlení, které je zapuštěné do země a nasvětluje památník i linii cesty.

PAMÁTNÍK LETCŮM