?>

Obecní kolonáda
Slapy Nad Vltavou

Návrh je inspirován specifickou atmosférou místa. Řešené území se nachází v bezprostředním sousedství zámecké zahrady poblíž centra obce nedaleko Slapské přehrady. Místem návrhu prochází asymetricky kompoziční osa území zámek – vrch Kodědín. Výšková úroveň terénu byla přibližně od roku 1900 postupně navyšována a rozdíl výšek mezi severní a jižní hranou plochy tak může být vzhledem k původnímu stavu až jedno celé podlaží.

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Do rostlého ulicového charakteru obce ve svahu, která postrádá větší rovinné veřejné prostranství, vkládáme v duchu kompozice zámeckého areálu přísně geometricky definovanou čtvercovou plochu podél jejíž severní hrany stojí nová budova obecního úřadu. Měřítko této plochy odpovídá charakteru obce – areál původního veřejného shromažďovacího místa – hřbitova. Centrální plocha zónuje místo na části pro pěší, resp. pro motorovou dopravu a pro smíšený provoz v rámci pěší zóny. Součástí západní obslužné zóny s děleným provozem je krom napojení vjezdů a centrální plochy také místo pro otáčení nákladních vozů, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a parkoviště pro provoz zámku. V rámci východní pěší zóny umisťujeme parkoviště pro provoz obecního úřadu (zaměstnanecká          i návštěvnická stání). Snížením terénu na původní úroveň získáváme plynulejší napojení na zámeckou zahradu a přilehlou uliční síť. Do protipozice stávající lípy situujeme stromořadí menších stromů poskytujících vedení a stín podél kompoziční osy a fasády budovy. Nově umístěné stromy zároveň jasně deklarují přerod centrální plochy v prostor výhradně pro pěší bez vlivu průjezdné automobilové dopravy a zároveň definují hrany plochy lépe než navazující ploty zahrádek rodinných domů. Veřejné prostranství je opticky i fakticky propojeno se zámeckou zahradou díky subtilní ocelové konstrukci nového oplocení a dvojici vstupů (hlavní a technický). Na hlavní vstup do zámecké zahrady navazuje velkorysé jezdecké schodiště a bezbariérové rampy pro přímé propojení veřejného prostranství se zámkem. V těžišti jižní poloviny nové plochy je vyčleněno místo pro instalaci mobilního podia – jeviště pro konání nejrůznějších akcí a celá severní polovina plochy včetně budovy obecního úřadu tak zároveň funguje jako hlediště. V těžišti severní části před vstupy do budovy je navržen vodní prvek v podobě trysek v dlažbě s variabilním režimem fungování. Návrh doplní osazení mobiliáře v předprostoru budovy.

Celková kompozice veřejného prostranství vychází z historických kvalit okolí, její interpretace je však asymetrická – soudobá, jasně deklaruje dobu vzniku a plánované novodobé založení centrální plochy.

KOLONÁDA

či sala terrena je pracovní název charakterizující pojetí nové stavby obecního úřadu, jejíž hmota definuje celou severní hranu veřejného prostranství. Návrh byl inspirován prvkem typickým pro barokní palácové a zámecké zahrady. Stavba zrcadlí parkový prostor před sebou nejen v prosklených plochách oken, ale rovněž v pojetí celé konstrukce. Návštěvník by měl být ideálně v kterémkoliv místě stavby neustále v kontaktu s vnějším předprostorem. A jelikož oba inspirativní pracovní názvy ze své podstaty reprezentují obvykle přízemní objekty, navrhli jsme pro nový obecní úřad dvě přízemní podlaží nad sebou. Využitím rozdílu ve výškách terénu získáváme volný bezbariérový přístup pro obě podlaží. Do návrhu výrazně promluvila i blízkost Slapské přehrady a uvolněná rekreační atmosféra v místě. Díky základnímu konceptu kolonády je možno veškeré části obou pater využívat samostatně či v propojení dle potřeby. Stavba poskytuje zázemí také pro pořádání libovolných venkovních akcí a slouží v každé době jako víceúrovňové hlediště pro každý program na centrální ploše.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení předpokládá dle požadavku zadání základní členění provozů v obou patrech na dvě poloviny – obecní úřad a provoz sálu. V případě zajištění bezbariérového přístupu pro obě podlaží by však mohl být uplatněn i provoz obou sálů v rámci přízemí a celého obecního úřadu v rámci 2.NP.

Koncept obsahuje rezervu pro umístění klasického schodiště v případě požadavku na větší funkční propojení obou pater. Dle současného zadání je však provoz mezi patry minimální, v tuto chvíli tedy při zajištění volného přístupu z terénu pro obě patra plně vyhovuje minimalistické provedení propojovacího schodiště. 

Technologie, MZI

Návrh předpokládá použití moderních technologií pro zajištění nejlepších parametrů obálky budovy i vnitřního prostředí a minimalizování nákladů na provoz. Na střeše budou instalovány FV panely a v technické místnosti tepelné čerpadlo. Systém doplní rekuperační jednotka umístěná v podkroví. Srážková voda bude akumulována v podzemní nádrži a využita pro zálivku stromů a ploch zeleně.

Barevné a materiálové řešení

Stavba je navržena z přírodních materiálů šetrných k životnímu prostředí, dominantním stavebním materiálem stavby, okolních úprav terénu a ploch je přírodní dřevo a kámen – tím je zajištěno přirozené stárnutí stavby i její ekologické odstranění po konci životnosti. Střešní krytinu tvoří měděný plech, který postupem času získá typickou patinu stejně jako střecha zámku či kostela v obci. Návrh doplní systém vnějšího stínění v podobě rolet z bílé plachtoviny vedených ve zvlněných profilech.

Obecní kolonáda