?>

Obecní dům
Panenské Břežany

ANOTACE

Obecní dům, který ctí historickou stopu místa, soudobým pojetím kultivuje veřejný prostor návsi, s níž je nově propojen, kompaktní řešení s univerzálním využitím a synergickým propojením všech funkcí, to je náš návrh.

ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ, FUNKČNÍ ROZVRŽENÍ

Urbanismus pracuje v širším historickém kontextu obce, kterou zdobí atmosféra zámků a Santiniho kaple. Ani budovy statků s výraznou jednoduchou geometrií nezůstávají pozadu a formují veřejný prostor. Návrh ctí tyto opěrné body, které tvoří specifickou hodnotu místa a definují odpovídající měřítko nových zásahů.

Tvoříme dům v historické stopě výrazně obdélného tvaru se sedlovou střechou. Stavba tak vstupuje do staronového dialogu se svým dvojčetem na návsi. Hlavní hmota, čitelná ve své jednoduchosti, je doplněna zeleným prstencem přízemního objektu drobnějších provozů.

Historický vývoj zamýšlel dostat budovu na náves postupným lepením přístavků. Návrh očišťuje hmotu do základní podoby, a přesto vstupuje na náves způsobem přiměřeným významu instituce. V předprostoru rozvíjí pomyslný „červený koberec“ v rastru cihelné dlažby proložené v kamenném dláždění, zve návštěvníky dále, deklaruje využití s předností chodců. Prostor slouží jako jeviště – letní scéna, na které se odehrávají kulturní akce i každodenní představení všedního života. Navazuje na velkorysé pobytové schodiště, které rozšiřuje plochu terasy a tvoří přirozené hlediště. Boční lodě k hlavní hmotě přidávají rastr s přiznanou tektonikou – motiv, který se objevuje na řadě historických objektů v obci.

Bezbariérové vstupy do všech částí nabízí JZ roh. Provozní řešení umožňuje libovolné využití všech částí objektu samostatně, či v propojení.

Náves čistíme od divoce parkujících vozů, vymezujeme jako místo pro pěší s parkováním podél komunikace, která bude později zklidněna a připojena dlážděním k ostatním plochám. Mezi objekty obecního domu a úřadu navrhujeme promenádu v duchu volného prostoru historické návsi lemovanou stromořadím. V rámci rabat stromů, podél zdí bývalého statku a kolem obecního domu doplňujeme mobiliář.

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM

Předpokládá využití stávajícího suterénu se ŽB ztužením v úrovni stropní konstrukce a následnou novou zděnou nástavbu zastřešenou sedlovou střechou s dřevěným či ocelovým krovem.

MATERIÁLY EXTERIÉRU A INTERIÉRU

Fasády tvoří přizdívka z režného zdiva či obklad z keramických pásků. Vzhledem k optimalizaci návrhu je výsledná hmota kompaktní a úsporná, proto je možno při splnění požadovaných nákladů použít kvalitnější povrchové materiály. Střechu kryje plech cihlové barvy, který podpoří celistvé vyznění hlavní figury. V interiéru převládají světlé barvy v tradičních omítaných částech, dřevěné obklady stěn a mobilních příček. V sálu jsou navrženy dřevěné parkety ve vzoru francouzského stromečku, který v drobném detailu akcentuje řešení předprostoru a propojení s návsí.

TECHNOLOGICKÝ PŘÍSTUP UDRŽITELNOSTI A ENERGETIKY

Budova je navržena s důrazem na šetrnost, efektivitu provozu, minimalizaci prostorových i provozních nároků. Technické zázemí je situováno v suterénu a umožňuje samostatné vytápění pro jednotlivé provozy. Křížová dispozice hlavního sálu a bočních lodí podporuje efektivní příčné provětrání. Zelené střechy prstence zabraňují přehřívání, akumulací a výparem dešťové vody vytvářejí příznivé klima. Pás střešních oken nabízí v letním období jednoduché přirozené větrání. V zimě je možné využít systém lokálních VZT jednotek s rekuperací. Na nepohledovou jižní stranu střechy je možno osadit fotovoltaické panely a budova tak může být zcela soběstačná.

Obecní dům