?>

NOVÁ ŠKOLA
PSÁRY A DOLNÍ JIRČANY - 2. místo v architektonické soutěži

Zadání

Předmětem soutěže bylo zhotovení architektonického návrhu nové školy pro obec Psáry a Dolní Jirčany, která bude umístěna v lokalitě Cihlářská, k.ú. Dolní Jirčany.

Anotace

Osobní prohlídka místa budoucí školy na nás zapůsobila krásou svého venkovského charakteru. Tohoto „genia loci“ jsem nechtěli ničím narušit, ale podpořit a pokorně doplnit stávající zástavbu s dominantou místního kostela. Nenavrhujeme nový samostatný areál, nýbrž prodlužujeme historickou náves a doplňujeme chybějící funkce, které může využívat široká veřejnost. Snažíme se o přívětivý parter vybízející k vzájemnému potkávání a komunikaci. Záměrně pracujeme s archetypem původního venkovského stavení, který ctí tradici a atmosféru. Respektujeme měřítko hmot místu blízké.

Zdůvodnění zvoleného komplexního urbanistického a architektonického řešení stavby

Návrh čerpá inspiraci z původní zástavby na návsi. Z hmot a proporcí nejvýznamnějších institucí a klasických venkovských statků odvozuje základní stavební modul. Každý modul můžeme pokládat za „stavební cihlu“. Jednotlivé cihly jsou uspořádány do organizované skupiny (jakou by bezesporu řádná škola měla být) v podobě klasické cihelné vazby s otvory. Čelní fronta objektů formuje novou promenádu jako přirozené prodloužení původní návsi.  Na ni umisťujeme pestrou paletu veřejných služeb a možností aktivit nejen pro žáky, ale pro všechny obyvatele obce a regionu. Hmota díky svému základnímu uspořádání vytváří čitelný rytmus štítů a proluk, který od plánovaného kruhového objezdu pohledově vede a graduje k dominantě kostela Sv. Václava.

Členění celku vytváří příjemné poloveřejné prostory (shromaždiště před vstupy, atria,  zahrada, předprostor se stromořadím, sportoviště, atd.) s komorní atmosférou. V parteru se přirozeně oddělí přístupy osob do jednotlivých částí a podpoří se přehlednost. Současně řešení umožňuje propojení veřejných shromažďovacích prostorů v přízemí s exteriérem směrem na promenádu. Škola tak bude moci sloužit jako plnohodnotná kulturní instituce i pro větší množství lidí. Novostavba se nesnaží konkurovat ostatním významným stavbám, nýbrž navazuje dialog a přidává svoji vlastní hodnotu.

Systém natočené cihelné vazby umožňuje zajistit potřebnou provázanost i osvětlení všech míst, rozčlenit celkovou velkou hmotu danou stavebním programem na hmoty blízké místnímu prostředí.

Atria a komunikace

Obohacením školního provozu jsou tři navržená atria. Atria nám prosvětlují vnitřní dispozice a zároveň slouží jako místa setkávání, relaxace i studia. Každé bude pojato samostatně, jedinečně a bude vypovídat pro koho primárně slouží. Centrální největší atrium můžeme mimo jiné využít jako rozšíření jídelny o venkovní sezení v teplých měsících. Otevření komunikací do atrií a umístění oken ze společných prostor do učeben zcela eliminuje efekt dlouhých chodeb, podporuje vzájemnou komunikaci žáků a působí také jako prevence proti šikaně. Mezi atrii byla navržena univerzální studovna.

Provozní a dispoziční řešení

Prioritou návrhu dispozičního řešení bylo zajištění vzájemné provázanosti všech provozů a jejich co možná nejširší využití i mimo výuku. V parteru jsou proto umístěny všechny funkce, které mohou využívat nejen lidé školou povinní. Každá funkce má svůj jasně vymezený přehledný shromažďovací předprostor. Rozmístění těchto funkcí je řešeno tak, aby všechny fungovaly jak zcela samostatně (knihovna, multifunkční sál, tělocvična, jídelna, škola v přírodě, družina,…), tak v případě potřeby v propojení (např. knihovna společně s multifunkčním sálem pro pořádání nejrůznějších kulturních akcí – přednášek, koncertů atd., dále např. jídelna propojitelná přes středové atrium s tělocvičnou pro pořádání velkých akcí, atd.). Veškeré učebny jsou umístěny v patře, což zajistí nejen dostatečné prosvětlení, ale rovněž i potřebný klid na výuku. Učebny pro I. stupeň byly vždy doplněny potřebným herním koutem a učebny pro II. stupeň zase sklady pomůcek a vybavení. V suterénu navrhujeme umístit veškeré technické zázemí, zázemí kuchyně a dále také praktickou výuku – dílny a cvičnou kuchyni.

Vedení školy je umístěno v samostatném křídle v klidové části školní zahrady. Jednotlivé kabinety jsou pak situovány v návaznosti na příslušné učebny.

Na křížení stávající a nově plánované komunikace vytváříme vjezd pro parking a zásobování. V prvních dvou etapách výstavby postačuje povrchové parkoviště, při výstavbě školky se pak počítá s menším podzemním parkovištěm pro učitele a personál, které využívá pro nájezd přirozeného sklonu terénu na parcele.

Náplň jednotlivých objektů graduje od mateřské školky „na zelené louce“ přes I. a II. stupeň po knihovnu umístěnou nejblíže historickému jádru a symbolicky vyjadřuje celoživotní cestu studentů za poznáním a věděním, které se nejlépe odráží v historickém jádru obce.

Etapizace výstavby

V první fázi bude postaveno pět pavilonů zajišťujících veškerý chod školy. Rovněž bude vybudováno víceúčelové venkovní hřiště. Celou výstavbu je pak dále možno jednoduše etapizovat přidáváním dalších pavilonků bez omezení provozu v již postavených částech. Zároveň se zcela vyhneme pocitu nedokončeného celku v libovolné fázi výstavby.

Veřejná hromadná doprava

 Do místa křížení řešeného pozemku a nově plánované komunikace navrhujeme umístit nové autobusové zastávky. Stávající zastávky jsou umístěny v nepřehledné zatáčce, kde je navíc možno počítat pouze s jednostranným chodníkem a přecházení v těchto místech je z vlastní zkušenosti životu nebezpečné, zejména pak pro malé školáky.

Konstrukční řešení 

Stavba využívá optimální orientace ke světovým stranám (JV – JZ) s důrazem na jihovýchodní směr, který je pro školu nejdůležitější. Na severní stranu je umístěno minimum otvorů, pro minimalizaci tepelně-technické náročnosti. Stavba je vyzděna z cihelného zdiva (regionálního produktu z nedaleké cihelny), pouze části s většími rozpony budou z monolitického železobetonu. Veškeré části budou opatřeny dostatečnou vrstvou tepelné izolace pro dosažení nízkoenergetického standardu, následuje provětrávaná mezera a na roštu kotvené lícové zdivo (rovněž regionální produkt, který odpovídá základnímu konceptu návrhu), které svou bezúdržbovostí a nadčasovostí přinese návrhu další kvality.  Děrovaná cihelná vazba, která se objevuje i na fasádách, umožní prosvětlit a vizuálně propojit vnitřní prostory s okolím.  Ve třídách jsou doplňkově použita velkorysá střešní okna pro optimální světelné podmínky. Na střechu bude v návaznosti oken umístěn systém solárních a fotovoltaických panelů. Toto řešení výrazně sníží náklady na provoz školy.

Návrh vytvořil Ing. arch. Václav Matějka ve spolupráci a na objednávku ateliéru MEPRO s.r.o.

NOVÁ ŠKOLA