?>

Nová škola
Dolní Měcholupy - 1. MÍSTO V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI

ANOTACE

„Čtyřlístek staveb se společným srdcem“

Návrh člení areál na 4 funkční zóny dle vztahu k městské třídě či přírodě. Základní modul v centru poskytuje společné zázemí a vstupy. Rozvržení hmot definuje hranice a chrání život uvnitř. Fasády minimálních výrazových prostředků vstupují v dialog s okolní zástavbou. Zastavěnou plochu pozemku skromné velikosti nahrazuje koncept střešních teras, které mohou v budoucnu sloužit i pro rozšíření kapacit školy. Koncept umožňuje libovolnou etapizaci.

Popis urbanistického, architektonického, konstrukčního, materiálového a technologického řešení

Prvním krokem návrhu je vyřešení urbanismu nového areálu. Celkové pojetí reaguje na stávající i budoucí situaci v okolí pozemku. Čtyři základní provozy (MŠ, I. stupeň, II. stupeň a sport) člení pozemek na čtveřici zón a jejich společné zázemí (jídelna, kuchyně, technická vybavenost) tvoří srdce souboru staveb. Jednotlivé funkční náplně situujeme na pozemku podle potřeby kontaktu s přírodou a zahradou a zároveň podle schopnosti interakce s městskou třídou. Celý areál se otevírá jihovýchodním směrem, který je pro provoz školy nejcennější.

DVOJČATA

Dvojice hmot I. a II. stupně dotváří novou městskou třídu, potvrzuje rytmus dvojic domů v ulici a vytváří chráněný předprostor hlavního vstupu. Do parteru této dvojice umisťujeme pestrou paletu provozů přístupných pro veřejnost – aula, komunitní kavárna, knihovna, copycentrum a čítárna. Tato náplň zajistí potřebné oživení parteru v místě. Dále v návaznosti na vstupní foyer navrhujeme rovněž družinu se zahradou a tvořivé centrum (ateliér, cvičnou kuchyni a dílny). V prvním a druhém patře umisťujeme chráněné prostory učeben, kabinetů a vedení školy. Všechny prostory mimo učebny jsou pojaty jako volný plující prostor s vložením boxů zázemí a vertikálních komunikací.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Směrem do jihovýchodní klidové části zahrady je orientována mateřská škola. Jedná se o atriový dům čtvercového půdorysu, který vyhlíží z bezpečí zpoza dvojčat na hlavní třídu. Stavba navazuje na největší plochu zahrady, je napojena samostatným vstupem na cestu podél východní hranice pozemku a zároveň věří v možné přímé napojení východním směrem v budoucnu, kde by se jí dostalo čestného místa v čele nové ulice.

SPORTOVIŠTĚ

Čtyřlístek hlavních hmot uzavírá největší kompaktní hmota sportoviště. Je posazena nejníže ve svažitém terénu v místě volného okolí a její objem se tak vhodně začleňuje do urbánní struktury. Sportovní hala obsahuje velký i malý sál. Na střeše se nachází venkovní sportoviště – multifunkční hřiště a běžecký ovál. Tyto provozy je možné v případě potřeby umístit rovněž na terén do místa zahrady. Sportoviště je přístupné jak z prostoru školy, tak i zadním vstupem z prostoru zahrady.

ALTÁN

Tečka za souborem staveb uzavírající areál – altán „na půl cesty“ mezi školou a přírodním parkem s širokým využitím všech věkových kategorií v kontaktu s přírodou.

STŘEŠNÍ ZAHRADY

Těžce získaný pozemek skromných parametrů si zaslouží náhradu za zastavěnou plochu domů v podobě střešních teras, které umožňují soukromou výuku i relaxaci v chráněném prostředí bez nutnosti členit parter množstvím plotů. Terasy jsou opatřeny systémem stínění pomocí lanek s mobilní plachtovinou a popínavou zelení. Pobytovou střešní terasu mají všechny čtyři hlavní objekty. Prostory mohou díky připravenosti nosné konstrukce, vertikální komunikace i zázemí v budoucnu lehce posloužit pro možné rozšíření kapacit školy.

KONCEPCE FASÁD

Základní myšlenka urbanismu areálu se objevuje i v pojetí fasád – kolmé linie ve spojení a členění na 4 části. Rámová konstrukce vysokého řádu deklaruje význam celoměstské instituce. Fasády nastavují zrcadlo okolní intenzivní bytové zástavbě se značným množstvím ustupujících podlaží, balkonů, arkýřů, barev a materiálů. Mimo dobu využívání je možné fasády zcela uzavřít systémem venkovních žaluzií a z objektu se stává bílý kompaktní box, kde je možné rozlišit pouze jemnou hru hladkých rámů a linie lamelových výplní. V okamžiku využití se objekty začnou otevírat a ožívat hrou světla a stínu, barevností rámů oken i parapetů. Dům se v čase mění podle využití a je během dne stále jiný, až večer opět končí jako čistý bílý box. Jako orientační majáky na pozadí či komíny zaoceánských parníků vystupují v druhém plánu různobarevné tubusy komunikací a zázemí, které prostupují všechna podlaží a promítají se v četných křížových průhledech.

Navržený soubor staveb se přirozeně začleňuje do struktury města a je připraven na libovolnou budoucí situaci v místě i okolí.

KONSTRUKCE, MATERIÁLY A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Konstrukčně se jedná o prefamonolitický montovaný systém založený ve svahu na patkách či pilotách. Toto řešení minimalizuje celkové náklady na pořízení nosné konstrukce i založení při splnění požadovaných parametrů. Zároveň maximálně usnadní a urychlí samotnou výstavbu. Díky zvolené koncepci bude možné všechny části prováděné v první etapě jednoduše připravit pro navazující konstrukce další etapy. Materiálově se jedná o prefabrikovaný železobetonový skelet s vyzdívkou parapetů se zateplením, okna a šikmé parapety v přírodní dřevěné barevnosti, bílé exteriérové lamelové obklady a žaluzie z kovu případně sklolaminátu. Technologické řešení předpokládá použití tepelného čerpadla a systému větrání a chlazení pomocí lokálních jednotek. Samozřejmostí je inteligentní systém řešení automatického ovládání exteriérového stínění, vytápění a větrání.

Popis zvoleného dopravního řešení s důrazem na křížení provozů chodců, cyklistů a automobilové dopravy a dopravu v klidu

Dopravní řešení je vzhledem ke skromné ploše pozemku pojato jednoduše a účelně. V rámci nově prováděného předprostoru je vyčleněn jednosměrný předjezd se sníženou rychlostí, který zajišťuje napojení parkovacích stání K+R u vstupu i odbočky na parkoviště a zásobovací dvůr. Předjezd se opětovně spojí s hlavní komunikací až za tramvajovou zastávkou. Parkoviště využívá svažitosti terénu a pomocí bezztrátového systému celorampového parkování eliminuje parkující auta v pohledu chodců na minimální možné ploše bez zbytečných komunikací. Chodci i cyklisté mají k dispozici širokou promenádu až k předprostoru hlavního vstupu i dále k bočním vstupům. Křížení chodců, cyklistů, aut a případně tramvají je tedy minimalizováno a situováno do míst, kde vlivem nízké rychlosti všech zúčastněných nehrozí vážné střety.

Popis provozu a funkčních vazeb v řešeném území

Provoz a funkční vazby jsou definovány základním konceptem návrhu. Centrální modul obsahuje veškeré společné zázemí a napojení na všechny vstupy i zásobování. Mimoúrovňové provedení využívá přirozené svažitosti terénu a zabraňuje křížení. V centrální části v návaznosti na kuchyň navrhujeme jídelnu dělenou na části pro základní a mateřskou školu. Obě jídelny disponují venkovní terasou s pergolou, kde mohou děti nerušeně obědvat ve venkovním prostředí v bezpečí, ukryti před zraky obyvatel okolních bytových domů. V suterénu pod jídelnou se nachází kompletní technické zázemí celého areálu s rozvody do jednotlivých pavilonů. Dále jsou zde v návaznosti na zásobovací dvůr umístěny sklady a přípravny kuchyně, technický vstup tvořivého centra a v jižní části i šatny pro sportoviště a zahradu. Na základní modul jsou navázány jednotlivé části čtyřlístku hlavních budov. Parter a střešní terasy jsou otevřené volně plující prostory. Parter domů na hlavní třídě slouží i pro využití veřejností, střešní zahrady jsou soukromou chráněnou zónou dětí a učitelů. Mezilehlá podlaží ukrývají učebny a zázemí pedagogů v klidovém prostředí. Podél celé východní strany pozemku navrhujeme veřejně přístupnou stezku v návaznosti na propojku s přírodním parkem.

Popis řešení zeleně a oplocení pozemku

Do řešení zeleně výrazně promlouvá koncept střešních zahrad, který vrací areálu plochu zastavěnou domy. Předpokládá se použití extenzivních ploch trávníků a střední zeleně v boxech. V předprostoru na hlavní ulici podporujeme myšlenku vytvoření výrazného stromořadí. V případě umístění venkovního sportoviště na střechu tělocvičny získává škola další velký kus zahrady mezi mateřskou školou a altánem. Zde se předpokládá použití ploch trávníků, přírodní zpevnění svahu, lokální výsadba vzrostlé zeleně a okrasných keřů, případně ovocný sad. Na jižní hranici navrhujeme jako filtr i potřebné stínění pozemku stromořadí podél budoucí ulice. Návrh dále doplňují drobná stromořadí u tělocvičny či parkoviště.

Vzhledem k vytvoření soukromých střešních zahrad pro všechny stupně je možno v ideálním případě ponechat pozemek zcela bez oplocení, případně pouze s přihlédnutím k potřebám družiny vytvořit lokální předělení pomocí živých plotů apod.

REALIZACE VE FÁZÍCH

Díky základnímu modulu, který obsahuje veškeré potřebné zázemí a vstupy, je možná zcela libovolná etapizace všech částí areálu. Dokončené části budou zcela funkční a samostatné i při navazujících etapách. Výhled do budoucna představují střešní terasy, které jsou připraveny pojmout i případné další rozšíření kapacit školy.

ZÁVĚR

Čtyřlístek staveb propojený v jeden funkční celek obsahuje kompletní náplň moderní školy. Střídmostí a řádem vnějšího pojetí kultivuje okolí. Pod přísným pláštěm se však skrývá otevřené, přátelské a hravé prostředí pro všechny.

https://cceamoba.cz/souteze/dms/awarded

Nová škola