?>

Nová radnice a okolí
Lázně Bělohrad

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

 

BOURAT ČI NEBOURAT?

Nejtěžší otázka hned na úvod práce. Ač jdeme obvykle cestou záchrany a rekonstrukce hodnotných staveb, v tomto případě jsme udělali výjimku. Podle našeho názoru kombinace objemu stavebního programu a požadavků na moderní stavby z hlediska úspory energie klade na stávající dům příliš velké nároky. Potřebné dramatické zásahy pro udržení původního domu při životě v novém režimu by z něj podle nás nutně vytvořily pouhou kulisu – líbivý obal na zcela novém vnitřku. Toho jsme se chtěli vyvarovat a rozhodli se tak pro cestu pravdivé novostavby.

 

Návrh řešíme s důrazem na vzájemné propojení náměstí a radnice. Inspiraci čerpáme z ducha místa, historických fotografií, původní parcelace i z kvalit stávajícího domu.

 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

 

HISTORIE A SOUČASNOST

Náměstí dříve sloužilo především pro pěší, kterým patřil celý prostor. Ten byl jasně definovaný zejména v jižní polovině stromořadím s funkcí venkovní kolonády.

S nástupem automobilové dopravy se člověk na většině plochy náměstí stal nežádoucím. Původní objízdný systém po obvodu násilně přeťala dopravní diagonála. Zbytkové plochy bez přesného vymezení a definování jasné funkce kompletně pohltila „divoká doprava v klidu“. Člověk je ze středu vytlačen na chodníky u fasád domů.

To vše se snažíme v návrhu změnit, navrátit lidem střed prostoru a přísně zregulovat přebujelou automobilovou dopravu.

 

NÁVRH

Do současných neurčitých ploch zbylých po provedení dopravního řešení vkládáme tři jasně definované ostrovy – pevné body v prostoru, které postačí pro srozumitelné rozdělení kompetencí a upřednostnění člověka před automobilem – první pevný bod představuje srdce nové radnice – atrium, které přímo přechází do předprostoru na náměstí jako pomyslný rozbalený koberec. Druhý ostrov tvoří plocha nové kolonády se stromořadím v dlažbě, která v této části přebírá funkci původního prvku v jižní části, který dnes vlivem neregulované dopravy a použití travnatých ploch nemůže sloužit tak jako kdysi. V prostoru nové kolonády bezprostředně navazujícím na radnici navrhujeme dopravu v klidu zcela vymístit. Třetím přísně vymezeným obdélníkem je sdílená plocha pro trhy a parkoviště. Níže ve střední části náměstí se nachází prostor volného parkování. Základní kapacita pohotovostních stání radnice je zajištěna v její bezprostřední blízkosti. Tímto je celá severní polovina náměstí zónována podle intenzity a účelu využití. Před radnicí tím vzniká klidové místo charakteru obytné zóny, kde je každému řidiči jasné, že zde má přednost chodec.

Mezi radnicí a řekou Javorkou nově formujeme další z významných prostorů – letní scénu či svatební dvorek s hledištěm a širokým schodištěm k hladině. Jedná se o volný otevřený prostor pro libovolné využití s dominantou solitéru stávající lípy.

 

ETAPIZACE – BUDOUCNOST

 

Po provedení obchvatu navrhujeme návrat k objízdnému pojetí náměstí zjednosměrněním s doplněním podélných parkovacích míst. Dále rovněž předláždění současné komunikace pro sjednocení ploch a zklidnění dopravy.

 

RADNICE

 

Hmota radnice propojuje dvě historické sousední stavební parcely do jednoho celku. Uzavírá severní stranu náměstí průčelím, které navazuje na uliční frontu domů východní hrany. Z kvality původní stavby se inspiruje kompozicí zlatého obdélníku, který otáčí a zvětšuje ve stejném poměru stran tak, že se delší strana původního domu nyní stává stranou kratší. Autentická silueta solitérního domu s valbovou střechou je nově využita pro atrium. Radnice jako třípodlažní objekt lépe odpovídá parametrům reprezentativních budov na náměstí a okolí. Dům svojí pozicí sám o sobě jasně definuje dva prostory – náměstí a radniční dvůr. Vytažením půdorysné stopy atria se propojuje s oběma prostory. Klidné tektonické pojetí hmot a plasticity fasád radnice ctí tradici těžkých masivních „paláců“ v okolí, které jsou zcela výjimečným úkazem pro město této velikosti.

Pod těžkým kamenným kabátem, který důstojně reprezetuje veřejnou instituci, se ukrývá překvapení v podobě záměrně kontrastního pojetí lehkého vzdušného atria, které tvoří komunikační uzel, ze kterého je možno snadno přehlédnout celý prostor radnice a jednoduše se orientovat.

V návrhu jsou využity dvě lokální suroviny, které se těží v blízkém okolí – jedná se o čedič pro pole dlažby v atriu a nové kolonádě a pískovec, který je použit jako fasádní obklad.

 

PROVOZY

V přízemí se nachází kromě atria, které během větších akcí slouží jako foyer společenského sálu /doplněné v případě potřeby i o propojené zasedací místnosti se zázemím/ ještě dva hlavní provozy. Oba jsou přístupné rovněž i samostatným vstupem přímo z náměstí. Jedná se o provoz infocentra a podatelny a dále společenský sál – obřadní síň, která se otevírá do radničního dvora k řece. Jednotlivá oddělení úřadu jsou členěna přehledně vždy po dvou sekcích na patro se samostatným přístupem. Běžné kanceláře jsou opticky navázány na atrium, koncové sekce s výhledem na náměstí nabízejí prostornější kanceláře s maximem soukromí pro vedení.

 

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Přísný řád budovy poskytuje výhodu jednoduchého konstrukčního řešení o ideálních rozponech nosných prvků – to umožní splnit výši předpokládných investičních nákladů.

Díky kompaktní hmotě a kvalitnímu plášti nebude problém dosáhnout u budovy pasivního standardu. Středové atrium jako plíce budovy tento systém dále podporuje funkcí přirozeného větrání a termoregulace, která je doplněna systémem VZT s rekuperací v podstřešním prostoru.

 

Nová radnice a okolí