?>

NÁMĚSTÍ T.G.M.
TÁBOR

ZADÁNÍ

 

Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu architektonicko-urbanistického řešení náměstí T.G. Masaryka v Táboře, zejména stanovení základní koncepce náměstí jako živého veřejného prostoru ve městě.

 

STÁVAJÍCÍ STAV

 

Současná podoba náměstí stále nese znaky původní uzavřenosti oploceného soukromého pozemku školy. Prostor je odříznut od okolí mnoha bariérami – výškové rozdíly, zídky, záhony, infotabule,… . Z nadhledových záběrů jsou dobře patrné vyšlapané cesty, které využívají pěší. Vlivem rozmístění významných institucí v širším okolí je zde zřejmá potřeba diagonální prostupnosti náměstí. Současné zelené plochy představují pro většinu kolemjdoucích pouhou překážku ve volném pohybu. Hlavní vstup do budovy školy je nyní jediným důvodem, proč jít do prostoru náměstí. Tento vstup je však málo využíván a jeho funkci nahrazuje zadní vstup za parkovištěm.

Plocha náměstí je vlivem výše popsaných faktorů po většinu dne prázdná, lidé procházejí bez povšimnutí okolo po ul. 9. května nebo co nejrychleji absolvují slalom ve snaze přejít náměstí po jedné z diagonál a mizí.

Studenti, kteří by zde měli být základním elementem života, jsou od prostoru náměstí odříznuti kvůli využívání zadního vstupu za plochou parkingu. Náměstí jim ani ostatním návštěvníkům nenabízí žádné možnosti pro odpočinek a setkávání.

Potenciál hodnotné botanické zahrady není správně využit a prezentován kolemjdoucím.

 

NÁVRH

 

Cílem našeho návrhu bylo přiměřenými prostředky vrátit na náměstí život. Proto byly odstraněny veškeré překážky znemožňující volný pohyb po náměstí, plocha byla bezbariérově napojena na okolní ulice v maximálním možném rozsahu.

Přímo do prostoru náměstí byly umístěny dva nové vstupy. Jedná se o nový hlavní vstup do botanické zahrady podél západního křídla budovy a dále pak o nový „zadní“ vstup na školní dvůr podél východního křídla budovy. Stávající vstupy do botanické zahrady i vjezd z ulice Dobrovského budou sloužit výhradně jako vstupy provozní. Tento zásadní krok přivede na náměstí život v podobě návštěvníků botanické zahrady a všech studentů školy.

Návrh respektuje osovost místa danou koncepcí budovy školy, ale zároveň se jí nenechá svazovat. Prvek památníku byl proto v protilehlé části náměstí vyvážen vodním prvkem, ale další pojetí návrhu je již volné.

Stávající symetrická a statická koncepce čtverců a obdélníků byla oživena dynamickým prvkem trojúhelníku, prodloužením jeho stran vzniká ve stávající ploše zeleně logický systém cest propojující exponovaná místa, prostor zeleně vynechaný v centrální části pro vodní prvek je „přenesen“ do prostoru památníku, který tak dostává vhodné měřítko a zároveň svým natočením označuje vstup do botanické zahrady.

Z provozního hlediska je náměstí možno pomyslně rozdělit na několik sektorů. Jedná se o rušnou veřejnou část v centrální oblasti sloužící jako univerzální shromažďovací plocha, dále místo pro čekající na autobus u nové zastávky v jihozápadní části, místo se zázemím pro cyklisty a ná

vštěvníky botanické zahrady v západním segmentu a konečně klidová relaxační plocha ve východní části v bezprostřední návaznosti na nový vstup studentů.

 

SPECIFICKÉ ČÁSTI ZVOLENÉHO ŘEŠENÍ

 

Dlažba

V návrhu byly použity cihelné kostky teplé zemité barvy se světlým spárováním. Barva  evokuje souznění s přírodou a vytváří příjemný kontrast s bílou fasádou budovy školy. Tato dlažba pokrývá celý prostor náměstí ve třech směrech kladení v orientaci podle trojúhelníkového pole s památníkem. Stejné kostky byly použity rovněž na pruh sousedící se silnicí – tímto se lidé na promenádě v ul. 9.května stávají součástí dění přímo na náměstí. Stávající dlažba na chodníku je rovněž použita pro nenásilné vyznačení cyklostezky na opačné straně.

 

Osvětlení

Vzhledem ke stávajícímu průběžnému osvětlení lamp v ul. 9. května bylo na náměstí navrženo pouze šest jednoduchých tyčových lamp umístěných ve vrcholech obou hlavních trojúhelníků. Zbylé osvětlení tvoří rozptýlené světlo z podsvícených korun stromů pomocí svítidel osazených v zemi.

 

Mobiliář

Návrh mobiliáře obsahuje základní prvky potřebné pro funkci náměstí – najdeme zde krátké i  dlouhé lavice, podporující vzájemný kontakt osob, dále stojany na kola, pítka a koše. Použitý materiál je dřevo a kov, který bude opatřen povrchovou vrstvou s efektem cortenu, která koresponduje s návrhem dlažby.

 

Cyklostezka

Cyklisté si zde mohou odpočinout ve stínu stromů, využít stojanů, laviček i pítka.

 

Vodní prvek

V centrální části klidové zóny se nachází nový vodní prvek v podobě vodních trysek instalovaných v dlažbě. Tento prvek nabízí několik možných režimů tryskání, díky kterým je možno jej stále obměňovat. V letních měsících slouží jako příjemný zdroj osvěžení v režimu vodní mlhy.

NÁMĚSTÍ T.G.M.