?>

lighthouse science centre
Klatovy

Konverze objektu bývalé ústředny Telecomu – Domažlická č. p. 800, Klatovy

Předmětem návrhu, který stručně popisují následující odstavce, je znovuoživení rozměrné technicistní stavby bývalé ústředny společnosti Telecom zbudované na konci 80. let nedaleko centra Klatov.

Popisu hlavních myšlenek předchází zhodnocení stávajícího stavu.

STÁVAJÍCÍ STAV

Stavba se nachází v blízkosti centra města podél hlavního dopravního tahu na Domažlice. Celkový technický stav budovy je velmi dobrý, zejména hlavní nosná konstrukce se těší výborné kondici. Kompletační konstrukce a obvodový plášť stavby odpovídají stáří domu z konce osmdesátých let a v následujících letech bude potřeba jejich postupná obměna.

Budova je navržena ve skeletovém konstrukčním systému, což jí dává široké možnosti využití i příležitosti k volné práci s fasádami dle potřeby. Stavba obsahuje pestrou nabídku místností od nejmenších kanceláří až po otevřené velkoprostorové sály. Blízkost centra přináší krásné panoramatické výhledy na město z netradiční pozice. Nespornou výhodou je i volné okolí objektu bez návaznosti na obytnou zástavbu, které přináší další možnosti využití stavby.

Po výčtu pozitiv je potřeba zmínit také některé nedostatky a zapracovat na jejich zlepšení. Jedná se zejména o značnou uzavřenost stávajícího souboru staveb, která odrazuje návštěvníky i potenciální nájemníky od vstupu. Tento stav nejvíce zhoršuje umrtvený parter, který je většinově zabrán technologiemi společností CETIN a ČEZ, tedy náplní, která nevyžaduje žádný kontakt s vnějším prostředím či návštěvníky a ideálně by vůbec neměla být situována v nejcennějším prostoru parteru. Stavu nepřispívá ani rozšíření provozovny pojišťovny mimo „svůj box“ do části prostoru původní vstupní haly. Tímto krokem došlo k pocitovému odříznutí hlavního vstupu dříve adekvátní proporce od komunikačního jádra zbytku budovy. Zbytkový prostor hlavního vstupu díky tomu nepůsobí přívětivě a rovněž odrazuje od vstupu.

Samostatnou kapitolou je pak vizuální smog v podobě reklamních ploch, zejména pak těch, které přelepují původní výkladce a vstupy.

Stavba je navržena jako soubor kvádrů různých proporcí rozmístěných v různých výškách okolo centrální věže. Členitý objekt disponuje i řadou technických vstupů a objektů technického zázemí a jeho celková čitelnost pro nezasvěcené návštěvníky je poměrně složitá.

Je rovněž potřeba zmínit složitější dopravní napojení komunikací z Husova náměstí, kterou opět neznalý návštěvník bude v rámci městské struktury jen těžko hledat.

Neopominutelným bodem je zajisté také určité „stigma doby výstavby“ – „stavba komunismu na rozloučenou“, které vrhá negativní světlo na objekt bez konkrétního důvodu. Na to se váže prozatímní absence nové identity a silného konceptu celku, který by vtiskl objektu nový život a definitivně ho přenesl z minulosti do dnešního dne. K tomu určitě nepřispěje roztříštěnost mnoha anonymních nájemníků bez zájmu o celek, právě naopak.

Jaké jsou tedy příležitosti nového startu budovy?

Především se jedná o otevření se navenek pro širokou veřejnost.

To může jít ruku v ruce s dotvořením komplexní staronové identity objektu založené na silném příběhu a vizuálu tak, aby byl navenek jasně deklarován začátek nového života stavby.

Cílem této rozvahy tedy jistě není vyjmenovat do pěti minut padesát typů ideálního nájemníka, ale naopak nabídnout univerzální řešení s nadhledem celkového konceptu, ve kterém se mohou střídat jednotliví nájemníci bez zásadního vlivu na celek. Jedinou podmínkou pro jejich volbu tak zůstává, aby svým zaměřením podpořili synergický efekt v duchu celkového konceptu.

KONCEPT

Autor původního návrhu se při své tvorbě patrně inspiroval u městských chrámů uvnitř hradebního okruhu. Tomu přesně odpovídá proporce hlavních hmot i použití motivu centrální věže.

Všechny hlavní městské věže na sebe dobře vidí a Bílá s červenou dokonce i z úrovně parteru ulice Křížová a spodní (severní) hrany náměstí. Tento vztah, který určitě nevznikl náhodně, ale byl s tímto záměrem pečlivě komponován, nás vedl k myšlenkám protipólu městských chrámů, kterým se stala původní budova Telecomu.

A jestliže dvojicí vzájemně se doplňujících oborů bývá odnepaměti označována „věda a víra“, pak stavba Telecomu může být v nadsázce nazvána „chrámem vědy a techniky“ (v soudobé terminologii tento pojem asi nejlépe vystihuje pojem science centrum). 

Červená věž v průhledové ose od Bílé věže se tak v kontextu výše uvedeného stává staronovým městským majákem, který je stejně jako jeho bílý protipól stavbou samostatně stojící, zde pouze obklopenou dočasně vyskládanou sestavou kontejnerových boxů různé náplně.

Stejně jako má Bílá i Černá věž přímý vstup z terénu, má i náš nově zažehlý maják nový přímý vstup, který umožňuje nejkratší pohodlné a bezbariérové napojení na komunikační jádro budovy. Stavba centrální věže viditelné z většiny částí města láká ke vstupu a objevení krásné vyhlídky na centrum z netradičního místa.

Při této příležitosti návštěvníci cestou nahoru i dolů míjejí všechny přidružené provozy a mohou si vybrat, do které části stavby mají zrovna chuť odbočit, když už jsou tady nahoře…

Ostatní části souboru staveb jsou pojednány jako různě vyskládané lodní kontejnery s klasickým opláštěním (barevnost byla inspirována střešní krajinou centra města) a popisem funkcí pro snadnou vnější čitelnost. Doplněny jsou kromě hlavního vstupu do majáku i další dílčí portály a komunikace zpřístupňující integrované dílčí povozy.

Samozřejmostí je maximální využití plochých střech pro pobytové terasy se zelení, které zvýší hodnotu kanceláří administrativní části i nového střešního baru. V rámci původní nástavby na střeše může být také integrována vzduchotechnika i fotovoltaické panely s napojením do sítě.

V patře největšího boxu podél Domažlické ulice je provedeno velkorysé pásové okno, které upozorní na novou náplň a z vnějšího pohledu vytvoří dojem spojeného prostoru včetně nepřístupné části technologie Cetinu. Sem by měla být situována hlavní tematická náplň nového centra. Na fasádu v parteru, která (jistě dočasně) ukrývá nepřístupné technologie, je možné promítat například aktuální program či prvky výstav science centra.

Důležitou součástí nového záměru je práce s umělým osvětlením fasád, které skládáním barev s podkladní červenou vytvoří proměnlivé barevné tónování dle příležitosti.

Nově zapálený městský maják jistě přiláká mnohé návštěvníky i specifické provozy vhodné pro využití celého objektu s jednotící myšlenkou science centra. Sem svou náplní krásně zapadne třeba i technologie minipivovaru.

lighthouse science centre