?>

Korálky na niti
Nová Sídla - příprava realizace

Cílem návrhu je novostavba rodinného domu o dvou částech – obytná a hostovská spolu s vytvořením společenské části v jejich propojení.

URBANISMUS OBCE, HMOTOVÉ ŘEŠENÍ

Celá obec je vystavěna v jednotném duchu velice specifického urbanismu, kdy jsou podél hlavních komunikačních tras vyskládány v podstatě zmenšené archetypální předlohy historického panského statku jako korálky navlečené na niti. V rámci obce se samozřejmě jedná o skromnější provedení dané možnostmi původního obyvatelstva, které bylo hromadně usídleno v místě staré obchodní a vojenské cesty a pracovalo na okolních polnostech. Inspirace stavitelů v obydlích svých lenních pánů je tedy zcela logická a promítá se do klasických hmot venkovských statků a uzavřených dvorů. Tato mimořádná jednota formy s sebou nese jedinečného ducha místa a doby, který by měl být v návrhu zohledněn. Samotné venkovské statky prošly v průběhu času vývojem od původních dvojic samostatných hmot – obytných stavení a stodol, přes postupné srůstání dostavbami převážně hospodářských objektů, které pomohly zformovat chráněný prostor dvora a později můžeme říci až atria, protože bylo obestavěno ze všech čtyř stran. Poslední stopu představují rekonstrukce a přestavby provedené v posledních dekádách minulého století, které bohužel často setřely čistotu hmot původního konceptu. Naštěstí se přímo v obci nachází několik takřka nedotčených příkladů kvalitní původní zástavby selských statků. Z této bohaté inspirace vychází i náš návrh.

POZEMEK A OKOLÍ

Stavební parcela se nachází v samotném středu obce v místě, kde hlavní průjezdná komunikace vstupuje na náves. Pozemek je trojúhelníkového tvaru a mírně se svažuje směrem k jihu. Z jihu a východu je v návaznosti na komunikace obsloužen dvojicí vjezdů a hlavním vstupem. Pozemek je nyní zastavěn klasickým souborem staveb původního venkovského statku vycházejícím z urbanismu obce. Domy však prošly rekonstrukcí pro zkapacitnění využití, která změnila zejména tvary a proporce střech s nadezdívkami.

Na zahradě severně od domu se nachází kvalitní základ vzrostlé zeleně v podobě výrazného solitéru a několika ovocných stromů. Severním a severovýchodním směrem se navíc otevírají nejcennější malebné pohledy na venkovskou krajinu s původní zástavbou, kapličkou a lesnatým hřebenem nad obcí.

NÁVRH

Vychází z pečlivého studia kvalit původního urbanismu a specifických hmot a dispozic historických domů v obci. Získanou inspiraci převádí do soudobého tvarosloví a řešení, které odpovídá požadavkům zadání. V pozicích původní obytné chalupy a stodoly umisťuje dvě základní archetypální hmoty venkovských domů s podélným půdorysem a sedlovou střechou. V novém pojetí se jedná o obytný dům a hostovskou část s dvojicí garáží. Hlavní hmoty doplňuje středový trakt, který slouží jako společenská část a propojuje oba objekty.

Významný prvek návrhu představuje vstupní atrium, které zajišťuje soukromí chráněného dvora a kryté vstupy do všech částí. Do atria vstupujeme velkorysým portálem krytým pultovou střechou a v duchu původních staveb rovnou pod zástřešky, které tvoří přesahy hlavních střech. Atrium skýtá atraktivní průhled přes otevřenou společenskou část s terasou do zahrady. Společenskou část je možno využít i v úrovni střechy, kam je situována soukromá terasa s wellness programem. Klasické dispoziční řešení je ozvláštněno otevřeným prostorem hlavních obytných částí přes dvě patra do krovu. Související severovýchodní štítové stěny staveb jsou orientovány ve směru nejkrásnějších výhledů a provedeny jako celoprosklené. Odvážné řešení této části záměrně kontrastuje se střízlivým minimalistickým pojetím ostatních fasád a jako překvapení v zahradě trpělivě čeká na své objevení.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

I sem se v přeneseném významu otisklo místo samotné. V obci naprosto převládají klasické pálené taškové střechy a zděné omítané fasády původních domů, které ale v mnoha případech ať už úmyslně či absencí údržby zůstávají kompletně v režném zdivu bez omítek.

Cihlová barevnost a textura materiálů je tedy nyní při průhledech skrz obec nejpřirozenějším atributem stávající zástavby. Toho využíváme v rámci návrhu a objekty oblékáme do kompletně cihlového pláště v podobě falcovaného plechu střešní krytiny této barevnosti a režného zdiva na fasádách. Při zběžných dálkových pohledech se domy stávající přirozenou součástí obce a teprve při bližším pohledu je možné jasně identifikovat soudobé tvarosloví bezpřesahových střech, provedení fasádních obkladů a střešní krytiny.

Korálky na niti