?>

Káva, čaj, kakao
Klatovy

Studie řeší stavební úpravy stávajícího souboru staveb pro účely vytvoření 5 bytových jednotek.

Tři objekty v jedné srostlici, jejíž specifickou atmosféru dlouhá léta dotvářela reklamní malba na štítu sousedního objektu.

Mouřenín skloněný nad šálkem lahodného nápoje v místě přetrval ještě dlouho po zániku významu reklamního sdělení a představoval tak značku dobře známou každému z místních.

Ve vyvěšené nabídce exotických nápojů lze nalézt i další skrytou spojitost s místem. Ačkoliv se jedná o jeden z nejstarších souborů staveb v širokém okolí, vzhledem k zásadním proměnám okolí je to dnes spíše on, který zde působí až exoticky. Tento zdánlivý paradox je ve všech vrstvách návrhu podpořen.

Soubor staveb propojuje v jižním směru s objekty lékárny charakteristický průjezd s konstrukcí původní brány, která je v širším okolí zcela ojedinělá a dokresluje charakter tohoto nejstaršího výběžku zástavby z historického jádra města. Objekty na obou stranách průjezdu spolu komunikují nejen díky „spojovacímu můstku“, ale zejména díky společnému tvarosloví, které z nich činí jeden soubor pěti staveb. Dvojice objektů, navazujících na průjezd z jihu, prošla v nedávné minulosti celkovou rekonstrukcí.

Nejvýchodnější objekt řešeného souboru byl v minulosti necitlivě ubourán z důvodu umožnění výstavby komunikace pro nové sídliště. Do dnešních dnů se na fasádě dochovaly dobře čitelné stopy násilného přepůlení hmoty v podobě nezačištěného kamenného a smíšeného zdiva obvodových stěn a provizorní výplně slepého štítu z dřevěných planěk.

Celý soubor staveb byl sjednocen pomocí krytiny z vláknocementových šablon a v rámci rekonstrukce by mohl z hlediska střešní krajiny opět odpovídat navazující dvojici domů, která je již po rekonstrukci. Předpokládá se tedy použití plechových šablon stejného formátu a barevnosti jako na sousedním objektu. Pod jednou střechou se však ukrývají tři specifické charaktery domů:

KÁVA

Je pracovní název nejvýše položeného objektu, který byl nenávratně poškozen odbouráním východní poloviny v místě dnešní komunikace. Hlavní hmota domu krytá sedlovou střechou se štítovou orientací ke komunikaci byla v rámci dílčí demolice upravena a část byla pojednána jako kolmý přístavek garáže s pultovou střechou. Objekt byl kompletně podsklepen a sklepy byly v rámci demolice východní poloviny domu provizorně zasypány. Novodobé části fasád jsou ve stávajícím i navrhovaném stavu vyplněny dřevěným plaňkovým pobitím z prken v černé barvě / opálení (shou sugi ban), které jasně deklaruje dobu jejich vzniku. Osvěžení přináší četné doplňky v přírodní dřevěné barevnosti – rámy oken, vnější stínění, velkorysé pobytové schodiště v zahradě.

V přízemí objektu se nachází tři garážová stání a v patře potom samostatná bytová jednotka. Pod objektem je rovněž možno obnovit podsklepení. Obecně lze konstatovat, že vzhledem k razantnímu zásahu do konstrukcí objektu v minulosti, a tedy absenci původních kvalit této části, je zde vhodné přistoupit k rekonstrukci odvážnějším soudobým způsobem za použití větších prosklených ploch i obkladových materiálů.

ČAJ

Středový trakt s dochovanými sklepy zaklenutými valenou klenbou s lunetami a pavlačí představuje cenný fragment. Nástupní plochy i fasádní otvory se otevírají jižním směrem do společného dvora, kterému dominuje výrazná výsadba vzrostlé zeleně („čajovníku“), která se promítá na fasádu. Stávající výplně otvorů ve fasádách jsou v převážné většině nepůvodní a nerespektují zaklenutí nik. Dřevěné trámové stropy i původní prvky krovu vykazují známky napadení hnilobou a škůdci a byly statikem posouzeny jako nevyhovující z hlediska dalšího využití. V plánu je tedy jejich kompletní výměna. Pro fasádní otvory navrhujeme využít celé šíře zaklenutých nik a zároveň vytvořit v jejich pozicích francouzská okna ústící na pavlač. Z tohoto místa jsou pak přístupné všechny navrhované byty. Návrh je možno doplnit o prvek okenic, které podpoří romantický charakter a rytmus fasády a poskytnou klid a bezpečí v případě nepřítomnosti rezidentů. Pavlač je v současném stavu opatřena dvojicí různých typů zábradlí, kde na zděnou část navazuje trubková výplň. Vzhledem k zajištění dostatku světla v rámci vnitřních prostor navrhujeme provedení jednotného zábradlí v podobě subtilního ocelového madla a výplně polí z ocelové síťoviny či pásoviny. Světlo do interiéru dále přivede podélný pultový vikýř nasazený ve stejné linii jako štít sousedního objektu. Prosvětlení je možno využít i o patro níže v rámci hlavních obytných místností. V suterénu je možno zřídit společný komunitní prostor charakteru vinárny či úložná místa pro jednotlivé byty. Nad tímto prostorem se nachází dvojice mezonetových bytů s netradičním upořádáním a atraktivním prvkem horního prosvětlení a otevření části prostoru přes dvě podlaží. Středový trakt by svým pojetím měl v ideálním případě spojit moderně pojednanou východní část s umírněnou západní částí.

KAKAO

Soubor staveb uzavírá nejníže položený objekt lemující Vídeňskou ulici. Objekt prošel před časem dílčí rekonstrukcí, která umožnila základní využití přízemí pro účely jedné bytové jednotky. V podkroví se nově navrhují dvě bytové jednotky, které využívají dvojice pultových vikýřů. Hřeben a hranu valby by bylo vhodné dorovnat na úroveň sousedního objektu, aby se vyvážila původní proporce propojených hmot na obou stranách průjezdu. Vzhledem k exponované pozici i hotové dílčí rekonstrukci bude tato část řešena ve střídmém provedení s respektem k okolním stavbám a historickému charakteru místa.

Káva, čaj, kakao