?>

Jurta naruby
Praha, Pankrác

CZE

CÍLE NÁVRHU, STÁVAJÍCÍ STAV

Cílem návrhu je vytvoření příjemného, krytého prostoru – kuřárny – obklopené zelení v místě výškových budov Pankráce. Altán bude sloužit pro všechny uživatele okolních budov a jejich pravidelné relaxační pauzy.
Nový objekt bude umístěn na centrální ploše, která je obklopena četnými vstupy do budov ze tří stran. Poslední strana se otevírá do volného prostoru směrem k parku na východě.
Stávající parková úprava centrální plochy na podzemním podlaží je pojata jako výškově zvlněná travnatá plocha s výsadbou vícekmenů převážně muchovníků. Travnatou plochu protíná jediná měkce tvarovaná mlatová cesta sloužící pro přímé propojení protilehlých budov. Koncové partie obdélné plochy jsou pojednány jako záhony s výsadbou trvalek a cibulovin.

IDEA

Návrh ve všech svých vrstvách uplatňuje přirozené začlenění altánu do parkového prostředí. Záměrně vystupuje z přísného pravoúhlého tvarosloví, které se uplatňuje v administrativních budovách a nabízí originální relaxační prostor měkkého tvarování s převýšením. Prostor je všesměrově napojen na své okolí, umožňuje přímý průchod do libovolné části, podporuje setkávání a komunikaci uživatelů.
Inspirací pro navržený objekt je tradiční konstrukce historických jurt, která se pro svou lehkost, nenáročné založení, jednoduchou montáž a demontáž stává vhodnou předlohou do našeho prostředí. Soudobou stopou je pak konstrukční řešení inspirované v subtilních bílých profilech fasád okolních budov. Samotná nosná konstrukce je však oproti klasické předloze otočena „naruby“ a přiznána ve vnějším prostředí, kde slouží jako opora pro nové výsadby, které mají za cíl kompletní pokrytí spodní části stavby. Se základním členěním dále pracujeme prořezáváním průchodů, které spojují všechny části areálu, zároveň ale umožňují vznik krytých míst v závětří.
Čtveřice vstupů přináší efekt neustále se proměňujícího pláště při obcházení stavby podél fasád okolních budov. Soudobé čelní a boční pohledy se při svém vzájemném prolínání skládají do klasické treláže, která se objevuje zejména v horní partii stavby a představuje jemný odkaz k tradiční konstrukci jurty. Altán je prosvětlen a odvětrán pomocí velkorysého střešního světlíku. Sběr srážkové vody ze střechy slouží pro přirozenou závlahu výsadeb popínavých rostlin vysazených u pláště stavby.

ENG

OBJECTIVES OF THE DESIGN, EXISTING SITUATION

The aim of the design is to create a pleasant, covered space – a gazebo – surrounded by greenery on the site of the high-rise buildings of Pankrác. The gazebo will serve for all users of the surrounding buildings and their regular relaxation breaks.
The new building will be located in a central area surrounded by numerous entrances to the buildings on three sides. The last side opens into an open space towards the park to the east.
The existing parkland of the central area on the underground level is conceived as an undulating grassed area with planting of multi-stemmed trees, mainly toadstools. The grassed area is crossed by a single softly shaped gravel path serving to directly connect the opposite buildings. The ends of the rectangular area are laid out as beds with planting of perennials and bulbs.

IDEA

The design applies in all its layers the natural integration of the gazebo into the park environment. It deliberately steps out of the strict rectangular morphology applied in office buildings and offers an original relaxation space of soft shaping with elevation. The space is omnidirectionally connected to its surroundings, allowing direct passage to any part, encouraging users to meet and communicate.
The inspiration for the designed object is the traditional construction of historic yurts, which, due to its lightness, easy foundation, simple assembly and disassembly, becomes a suitable model for our environment. The contemporary trace is the structural design inspired by the subtle white profiles of the facades of the surrounding buildings. The supporting structure itself, however, is turned „inside out“ compared to the classical model and admitted in the exterior environment, where it serves as a support for the new plantings, which aim to completely cover the lower part of the building. We further work with the basic structure by cutting passages that connect all parts of the site, but also allow for the creation of covered areas in the lee.
The four entrances give the effect of an ever-changing shell as you walk around the building along the facades of the surrounding buildings. The contemporary front and side views, as they intermingle, form a classic trellis, which appears particularly at the top of the building and is a subtle reference to traditional yurt construction. The gazebo is illuminated and ventilated by a generous skylight. Rainwater collection from the roof is used for natural irrigation of the climbing plants planted along the building shell.

Jurta naruby