?>

Dvojčata
Klatovy

CÍLEM NÁVRHU JE NOVOSTAVBA OBJEKTU CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ PŘI UL. ARETINOVA. STAVBA SVOU KAPACITOU OBSÁHNE KOMPLETNÍ ZÁZEMÍ A UBYTOVÁNÍ PRO 6-12 KLIENTŮ VČETNĚ PROSTORU PRO PERSONÁL. NABÍDNE VARIABILNÍ PROSTŘEDÍ PRO SPOLEČENSKOU INTERAKCI KLIENTŮ I TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU V SOUKROMÍ.

STÁVAJÍCÍ STAV

NÁVAZNOST MÍSTA NA MĚSTO A SPECIFICKOU PŮVODNÍ ZÁSTAVBU V OKOLÍ

– VŠESMĚROVÁ RŮZNOBĚŽNÁ ORIENTACE DOMŮ – ROSTLÝ CHARAKTER ZÁSTAVBY BEZ STRIKTNÍCH ULIČNÍCH ČAR

– STAVBY PŘÍMO DEFINUJÍ MEZILEHLÝ VEŘEJNÝ PROSTOR I VNITŘNÍ SOUKROMÉ DVORKY, MINIMUM OPLOCENÍ

– NEJČASTĚJI POUZE LEHCE OBDÉLNÉ PŮDORYSY

– KOMORNÍ ATMOSFÉRA ULIC ARETINOVA A BULLMANOVA – „JINÝ SVĚT“

– NÁVAZNOST NA BYTOVÉ DOMY NA NÁBŘEŽÍ, VILOVOU ZÁSTAVBU I DROBNĚJŠÍ MĚŘÍTKO RODINNÝCH DOMŮ

– VŠECHNY POTŘEBNÉ SÍTĚ TI V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ

– POZICE A STAV STÁVAJÍCÍ STODOLY Č.P. 357 V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ VYŽADUJÍCÍ ETAPIZOVÁNÍ NÁVRHU, OVLIVNĚNÍ VYUŽITÍ POZEMKU ZEJMÉNA POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝM PROSTOREM

NÁVAZNOST MÍSTA NA NÁBŘEŽÍ DRNOVÉHO POTOKA

– POZEMEK OTEVÍRAJÍCÍ SE JV A JZ SMĚREM DO VOLNÉHO PROSTORU S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA KOMUNIKACI ZE SEVERNÍ STRANY

– PŘÍMÁ NÁVAZNOST NA PROMENÁDU PRO PĚŠÍ PODÉL KORYTA TOKU

– SNOUBENÍ MĚSTA A PŘÍRODY – ŘADA PŘÍRODNÍCH PRVKŮ V NÁVAZNOSTI NA KORYTO POTOKA (MATERIÁLY, ZELEŇ)

– BLÍZKOST VSTUPU K VODĚ, POTENCIÁL DALŠÍHO ROZVOJE DLE ÚZEMNÍ STUDIE

IDEA, URBANISMUS

CELKOVĚ POŽADOVANÁ KAPACITA NÁVRHU (6 AŽ 12 UBYTOVANÝCH OSOB + PERSONÁL) JE S OHLEDEM NA CHARAKTER OKOLNÍ ZÁSTAVBY A SKROMNÉ PARAMETRY POZEMKU PRO VÝSTAVBU ROZDĚLENA DO DVOU OBJEKTŮ

NAVRŽENÁ „DVOJČATA“ JSOU STEJNĚ JAKO V PŘÍPADĚ OSOB IDENTICKÁ POUZE NA PRVNÍ POHLED,

POZORNÝ DIVÁK BRZY ODHALÍ JEMNÉ ROZDÍLY

HMOTY JSOU V DUCHU PŮVODNÍ ZÁSTAVBY VŮČI SOBĚ OTOČENÉ A LEHCE POSUNUTÉ – PLUJÍ VOLNĚ

NA POZEMKU V KONTAKTU S MĚSTEM I NÁBŘEŽÍM DRNOVÉHO POTOKA

POZICE STAVEB ZÓNUJE OKOLNÍ PROSTOR A VYTVÁŘÍ CHRÁNĚNÁ MÍSTA TERAS („DVORKY“ – JV, JZ, STŘED) A VZROSTLÉ ZELENĚ STEJNÉHO MĚŘÍTKA JAKO PŮVODNÍ ZÁSTAVBA

NA OPAČNOU STRANU (SZ, SV) JE SITUOVÁNO PARKOVIŠTĚ A OSTATNÍ TECHNICKÉ ZÁZEMÍ

KONTAKT S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM

ŘEŠENÍ NABÍZÍ ROZMANITÉ MOŽNOSTI INTERAKCE ČI NAOPAK ÚPLNÉHO SOUKROMÍ KLIENTŮ V DOMÁCNOSTECH DLE POTŘEBY

FRANCOUZSKÁ OKNA POKOJŮ ZAJIŠŤUJÍ PROPOJENÍ S VNĚJŠÍM PROSTŘEDÍM – Z POKOJŮ SE V LETNÍM OBDOBÍ STÁVAJÍ „LODŽIE“, PROVÁZÁNÍ S EXTERIÉREM PODPOŘÍ TAKÉ NĚKOLIK BALKONŮ

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ, MZI

PŘEDPOKLÁDÁ SE VYUŽITÍ TEPLENÉHO ČERPADLA ČI NAPOJENÍ NA DÁLKOVÝ ZDROJ TEPLA V KOMBINACI S REKUPERACÍ VZDUCHU, PŘÍPADNĚ DOPLŇKOVĚ I FVE, V EXTERIÉRU POUŽITÍ POVRCHŮ PLOŠNĚ ZASAKUJÍCÍCH SRÁŽKOVOU VODU, HOSPODAŘENÍ S AKUMULACÍ APOD.

ETAPIZACE

NÁVRH JE ETAPIZOVATELNÝ S PŘEDPOKLADEM PROVEDENÍ 2. ČÁSTI PO DEMOLICI RUINY STODOLY

1. ETAPA NABÍDNE UBYTOVÁNÍ A ZÁZEMÍ PRO 6-8 KLIENTŮ, 2. ETAPA PAK PRO 4-6 KLIENTŮ DLE PODLAŽNOSTI STAVBY A OBSAZENOSTI 1. ČÁSTI

NAVRHOVANÝ STAV

VÝSLEDNÁ DVOJICE HMOT JE ZASTŘEŠENA SEDLOVOU STŘECHOU A DOPLNĚNA O PULTOVÉ VIKÝŘE

S TECHNICKOU FUNKCÍ. HMOTY DOMŮ OPTIMÁLNĚ VYUŽÍVAJÍ SKROMNÝ PROSTOR V OKOLÍ DANÝ CHARAKTEREM PŮVODNÍ ZÁSTABY

OKAPOVÉ HRANY NAVAZUJÍ NA VÝŠKU ŘÍMSY VILY MEZI 2. A 3. NP SEVERNĚ OD AREÁLU A JIŽNĚ NA OKAPOVOU HRANU BYTOVÝCH DOMŮ NA NÁBŘEŽÍ, VÝŠKY HŘEBENŮ ROVNĚŽ ODPOVÍDAJÍ VÝŠKÁM TĚCHTO STAVEB

USPOŘÁDÁNÍ V RÁMCI POZEMKU

OBYTNÉ MÍSTNOSTI SPOLEČENSKÝCH ČÁSTÍ OBOU BUDOV ČI POKOJŮ KLIENTŮ JSOU ORIENTOVÁNY JIHOVÝCHODNÍM A JIHOZÁPADNÍM SMĚREM, TÍM JE ZAJIŠTĚNO JEJICH PŘIROZENÉ OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ

NA SPOLEČENSKÉ ČÁSTI V PARTERU STAVEB NAVAZUJÍ VENKOVNÍ TERASY KRYTÉ V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCÍ MOBILNÍCH MARKÝZ, TYTO ČÁSTI JSOU ORIENTOVÁNY DO KLIDNÉHO PROSTŘEDÍ BEZ VZÁJEMNÉHO RUŠENÍ

V CENTRÁLNÍM PROSTORU JE SITUOVÁNA SPOLEČNÁ VENKOVNÍ TERASA KRYTÁ PERGOLOU ČI PŘÍSTŘEŠEKEM, KDE SE MOHOU PŘI ZVLÁŠTNÍCH PŘÍLEŽITOSTECH SETKAT VŠICHNI KLIENTI, TATO ČÁST MŮŽE ROVNĚŽ V RÁMCI DRUHÉ ETAPY SLOUŽIT PRO VĚTŠÍ PROPOJENÍ OBOU OBJEKTŮ

DO SEVERNÍHO CÍPU POZEMKU JE UMÍSTĚNO PARKOVIŠTĚ PRO 4 OSOBNÍ A MALÉ DODÁVKOVÉ AUTOMOBILY, PLOCHA JE NAPOJENA NA VJEZD A VSTUP Z OBYTNÉ ZÓNY V UL. ARETINOVA

V RÁMCI SEVEROVÝCHODNÍ RESP. SEVEROZÁPADNÍ FASÁDY JE INTEGROVÁNO TECHNICKÉ ZÁZEMÍ OBJEKTŮ – VENKOVNÍ JEDNOTKY TČ I VYÚSTĚNÍ REKUPERACE

AREÁL JE MOŽNO NAPOJIT TAKÉ VSTUPEM PŘÍMO Z PROMENÁDY PRO PĚŠÍ PODÉL DRNOVÉHO POTOKA

NÁVRH DOPLNÍ VZROSTLÁ ZELEŇ PODÉL JIHOVÝCHODNÍ I JIHOZÁPADNÍ HRANY POZEMKU, OPLOCENÍ SE NAVRHUJE POUZE V NEZBYTNĚ NUTNÉM ROZSAHU A VÝŠCE, PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ V KOMBINACI LEHKÉHO LAŤOVÁNÍ A ŽIVÉHO PLOTU, KTERÝ POSTUPNĚ VYTVOŘÍ SAMOSTATNĚ FUNGUJÍCÍ LEM AREÁLU

MIMO ŘEŠENÉ ÚZEMÍ JE MOŽNO DOPLNIT V RÁMCI JIŽNÍHO CÍPU ZELENOU PLOCHU S VÝSADBOU DALŠÍCH STROMŮ V LINII PODÉL POTOKA. V TÉTO ČÁSTI JE TAKÉ VHODNÉ DOPLNIT MÍSTO ODPOČINKU A SETKÁVÁNÍ NAPŘ. „KOMUNITNÍ LAVIČKU“.

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ PŘEDPOKLÁDÁ V DUCHU MÍSTA, KDE SE SNOUBÍ PŮVODNÍ ZÁSTAVBA S PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍM OKOLO DRNOVÉHO POTOKA, UŽITÍ MAXIMA PŘÍRODNÍCH MATERIÁLŮ (DŘEVO, KÁMEN) SPOLEČNĚ S POUŽITÍM TRADIČNÍCH PRVKŮ – STRUKTUROVANÝCH OMÍTEK.

OMÍTKY SE NAVRHUJÍ VE SVĚTLÉ BAREVNOSTI BÍLÉ LOMENÉ BARVY (PÍSKOVÁ, KRÉMOVÁ).

VÝRAZNÉ DRÁŽKOVÁNÍ VYTVÁŘÍ NA FASÁDÁH V PRŮBĚHU DNE PROMĚNLIVOU HRU SVĚTLA A STÍNU, PŘINÁŠÍ HMOTÁM STAVEB JEMNÝ DETAIL I VZÁJEMNÉ ODLIŠENÍ

STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO PLECHU ČI ŠABLON BAREVNOSTI DLE PŘEVAŽUJÍCÍCH KRYTIN PŮVODNÍ ZÁSTAVBY V OKOLÍ.

VZOREM PRO VÝSLEDNÉ BAREVNÉ VYZNĚNÍ NÁVRHU MŮŽE BÝT STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZEĎ KORYTA POTOKA.

Dvojčata